عبید کیّس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبید کیّس نمریقرن اول هجری)، نخستین کسی است که در اسلام به شعبده بازی پرداخت و آن را ترویج کرد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبید کیّس نمری، از وی جز اطلاعات‌ اندکی که ابن ندیم ارایه کرده، چیزی در دست نیست. ابن ندیم می‌نویسد که عبید نخستین کسی است که در اسلام به شعبده بازی پرداخت و آن را ترویج کرد. عبید بن شریّه از حکما و خطبای جاهلی (م حدود ۶۷ق) و از راویان عبید کیّس و پسرش زید بود. نمری دارای آثار و تالیفاتی بوده که عبارت‌اند از: الشعبده بلع السیف و القضیب و الحصی و السبح و اکل الصابون و الزجاج و الحیلة فی ذلک و المخرقه. با توجه به روایت عبید بن شریّه از وی، باید عبید کیّس در قرن اول درگذشته باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۱۸.    
۲. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۷۸.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۱۱-۵۱۲، برگرفته از مقاله «عبید کیّس».


جعبه ابزار