عبدالرحمان بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان بن علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالرحمان بن علی بسطامی، بَسْطامی‌، عبدالرحمان‌ بن‌ علی‌ بن‌ احمد د ۵۸ق‌/۴۵۴م‌، عارف‌، فقیه‌ و مفسر حنفی‌مذهب‌ به‌ روزگار عثمانیان‌
عبدالرحمان‌ بن‌ علی‌ شیرازی، ظهیرالدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ علی‌ بن‌ بزغش‌ (د ۷۱۴ق‌/۱۳۱۴م‌)، مکنی‌ به‌ ابوالنجاشی‌، عالم‌ و عارف‌ طریقه سهروردیه‌
عبدالرحمان بن علی شیبانی، ابن دیبع، ابومحمد عبدالرحمان بن علی شیبانی عبدری زبیدی یمنی، ملقب به وجیه الدین (محرم ۸۶۶- ۹۴۴)، مورخ، محدث و فقیه شافعی
شمس‌الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی آل‌قدامه، امام و مسند و مفتی، معروف به تتری، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار