• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عالم (جهان)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهان همان عالَم (به فتح لام) می‌باشد و عالم کلمه‌ای عربی است.


۱ - تعریف عالَم

[ویرایش]

عالَم (جهان) به معنای عام عبارت است از تمام آنچه در زمان و مکان موجود است.
یا مجموع اجسام طبیعی اعم از زمین و آسمان است یا غیر از خدا تمام موجودات است چه حادث چه قدیم.
[۱] تعریفات جرجانی.


۲ - اقسام عالَم

[ویرایش]

عالَم (جهان) دارای اقسام مختلفی است که به مهمترین آن ها اشاره می‌نماییم.

۲.۱ - عالم روحانی و عالم جسمانی


موجودات عالم بر دو قسمند: روحانی و جسمانی.
موجودات روحانی عبارت است از عالم ارواح و عقول و موجودات جسمانی عبارت است از تمام موجودات مادی.
عالم بدین معنا را واحد دانسته‏اند و تعدادی برای آن قائل نیستند.

۲.۲ - عالم کون و فساد و عالم برین


عالم فروردین یعنی عالم کون و فساد.
و عالم برین یعنی عالم افلاک و عقول و نفوس و اجرامی که در آن است.

۲.۳ - عالم خلق و امر


عالم خلق، عالم ملک و شهادت است و عالمی است که با ماده آفریده شده است مثل افلاک و عناصر و موالید سه‏گانه مانند معدن، نبات، حیوان.
عالم امر، عالم ملکوت و عالم غیب است و در نظر صوفیان عالمی است که بدون مده و مادّه به وجود آمده مثل عقول و نفوس.

۲.۴ - عالم کبیر و صغیر


عالم کبیر به مافوق آسمانها یا به آسمانها و زمین و آن چه بین آنها است یعنی کل هستی اطلاق می‏شود.
عالم صغیر به آنچه زیر آسمان یا بر زمین است یا به انسان اطلاق می‏شود. بعضی گفته‏اند عالم کبیر قلب و عالم صغیر نفس انسان است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تعریفات جرجانی.


۴ - منبع

[ویرایش]
خاتمی احمد، فرهنگ علم کلام، انتشارات صبا، ص۱۵۵.رده‌های این صفحه : عوالم هستی | فلسفه | کلام
جعبه ابزار