عنوانی با این نام ایجاد نشده است : ضمیر

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... ضمیر


  سایر عناوین مشابه :
 • ضمیر شأن
 • ضمیر فصل
 • ضمیر شان
 • ضمیر متصل
 • ضمیر منفصل
 • اختلاف در مرجع ضمیر
 • استعمال اسم ظاهر به جای ضمیر
 • تفسیر جلاء الضمیر
 • قیاس ضمیر
 • تقی ضمیر حلوائی اصفهانی
 • حسین بن محمد ضمیری اصفهانی
جعبه ابزار