ضامن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)
[۱] جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴.
نامیده می شود، همین ضمانت اگر در امور بدنی باشد از آن تعبیر به کفیل و کفالت می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (درباب معاملات)، تحقیق و نگارش محسن جابری عربلو، ص۱۲۲.


رده‌های این صفحه : ضمان | فقه
جعبه ابزار