ضابطه حکومت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعیار تحقق حکومت بین دو دلیل را ضابطه حکومت گویند.


تعریف ضابطه حکومت

[ویرایش]

ضابطه حکومت، معیاری است که در تمام انواع حکومت وجود داشته و بدون آن، حکومت محقق نمی‌شود.

اقوال در تعییین ضابطه حکومت

[ویرایش]

در تعیین ضابطه حکومت، دیدگاه‌های متفاوتی ارایه شده است؛ بعضی معتقدند ضابطه حکومت آن است که دلیل حاکم به مدلول لفظی‌اش، شارح و مفسر موضوع یا حکم دلیل محکوم باشد.
برخی دیگر هم چون مرحوم «میرزای نایینی» اعتقاد دارند ضابطه حکومت آن است که یکی از دو دلیل در موضوع (عقد الوضع) یا حکم (عقد الحمل) دلیل دیگر تصرف کند، مثل این که مفاد دلیل حاکم در عالم تشریع، رافع موضوع دلیل محکوم باشد، همانند: حکومت امارات بر اصول عملی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۷۱۰.    
۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۷۱۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ضابطه حکومت».جعبه ابزار