صیغه امر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیئت فعل‌های امر را صیغه امر گویند.


تعریف صیغه امر

[ویرایش]

صیغه امر، به معنای هیئت امر می‌باشد، مانند: صیغه افعل و آن چه مانند و شبیه آن است.
مراد از صیغه افعل، صیغه فعل‌های امر است، چه امر غایب و چه امر حاضر، چه معلوم و چه مجهول، چه ثلاثی و چه رباعی، چه مجرد و چه مزید فیه.
و منظور از مانندهای صیغه افعل، هر صیغه و یا کلمه‌ای است که دارای معنای طلبی باشد، مانند: جمله‌های خبری که در مقام انشا به کار می‌رود، چه جمله خبری اسمی، مثل: «ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا» و چه جمله خبری فعلی، مثل: «کتب علیکم الصیام» و نیز اسم فعل‌هایی که به معنای فعل امر است، مثل: صه، مه، مهلا و...

معنای هیئت

[ویرایش]

هیئت، به معنای شکل و قالبی است که ماده در آن ریخته می‌شود و از کنار هم قرار گرفتن حروف اصلی، زاید و حرکات به وجود می‌آید؛ برای مثال، صیغه افعل، قالبی است که معنای خاص دارد و هر ماده‌ای در آن ریخته شود آن معنا را می‌گیرد.
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۹۱.
[۷] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۲۴.
[۸] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۱، ص۴۳۳.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۳۳۳.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

معانی صیغه امر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۷۱.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۹۱.
۳. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۴۶.    
۴. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۲.    
۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۴۷.    
۶. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۸۷.    
۷. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۲۴.
۸. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۱، ص۴۳۳.
۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۱.    
۱۰. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ۲، ص۵۳.    
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۳۳۳.
۱۲. فاضل تونی، عبد الله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۶۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «صیغه امر».جعبه ابزار