صله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صله ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

صله (فقه)، به معنی احسان و نیکی که در فقه بشتر به رحم و ارحام اضافه شده
صله (ادبیات عرب)، به معنی جمله فعلیه یا اسمیه‌ای که بعد از موصول واقع شدهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار