صرف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صرف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

علم صرف، یکی از شاخه‌های ادبیات عرب
صرف (فقه)، بیع طلا به طلا و نقره به نقره یا بیع یکی از آن‌ها به دیگری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار