صبر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «صبر» است.


معنای صبر

[ویرایش]

صبر نقيض جزع‌ (/ بى‌تابى‌) و در لغت به سه معنا آمده است: ۱. حبس و نگهدارى. ۲. قسمت بالاى يك چيز. ۳. نوعى از سنگ سخت. به عبارت ديگر: صبر عبارت است از امساك در تنگناها و خويشتن‌دارى به مقتضاى عقل و شرع يا حبس نفس از چيزى كه عقل و شرع حبس نفس از آن را اقتضا كند.
در اين عنوان همين معناى اخير مقصود است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از «صبر» و مشتقّات آن و مشتقّات‌ «جزع» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار صبر (قرآن)، اخلاص در صبر (قرآن)، ارزش صبر (قرآن)، استعانت از صبر (قرآن)، اسوه‌های صبر (قرآن)، اقسام صبر (قرآن)، اهمیت صبر (قرآن)، بی‌صبری (قرآن)، پاداش صبر (قرآن)، تبلیغ صبر (قرآن)، تشبیه صبر (قرآن)، تشویق به صبر (قرآن)، توصیه به صبر (قرآن)، درخواست صبر (قرآن)، دعوت به صبر (قرآن)، سختی صبر (قرآن)، صابران (قرآن)، صبر ابرار (قرآن)، صبر ابلهانه (قرآن)، صبر ادریس (قرآن)، صبر اسماعیل (قرآن)، صبر انبیاء (قرآن)، صبر انبیای اولواالعزم (قرآن)، صبر اهل بیت محمد (قرآن)، صبر ایوب (قرآن)، صبر بر اذیت‌های دشمنان (قرآن)، صبر بر بت‌پرستی (قرآن)، صبر بر تکذیب (قرآن)، صبر بر عذاب (قرآن)، صبر بر فقر (قرآن)، صبر بر مصیبت (قرآن)، صبر بر هجرت (قرآن)، صبر بندگان خاص خدا (قرآن)، صبر بنی‌اسرائیل (قرآن)، صبر بنیامین (قرآن)، صبر بی‌فایده (قرآن)، صبر پسندیده (قرآن)، صبر پیشوایان بنی‌اسرائیل (قرآن)، صبر توأم با تقوا (قرآن)، صبر جمیل (قرآن)، صبر جهنمیان (قرآن)، صبر خردمندان (قرآن)، صبر داود (قرآن)، صبر در اقامه نماز (قرآن)، صبر در امتحان (قرآن)، صبر در امر به معروف (قرآن)، صبر در برابر گناه (قرآن)، صبر در تبلیغ دین (قرآن)، صبر در تعلم (قرآن)، صبر در جهاد (قرآن)، صبر در رهبری (قرآن)، صبر در عبادت (قرآن)، صبر در فهم آیات (قرآن)، صبر در معاشرت با فقرا (قرآن)، صبر در نوجوانی (قرآن)، صبر در نهی از منکر (قرآن)، صبر دشمنان خدا (قرآن)، صبر ذوالکفل (قرآن)، صبر صالح (قرآن)، صبر صالحان (قرآن)، صبر علمای ربانی (قرآن)، صبر مجاهدان غزوه بدر (قرآن)، صبر مجاهدان همراه طالوت (قرآن)، صبر محمد (قرآن)، صبر مخبتین (قرآن)، صبر مستضعفان (قرآن)، صبر مشرکان (قرآن)، صبر مضاعف (قرآن)، صبر مؤمنان اهل کتاب (قرآن)، صبر مؤمنان نیک‌کردار (قرآن)، صبر مهاجران (قرآن)، صبر ناپسند (قرآن)، صبر نوح (قرآن)، صبر و اندوه (قرآن)، صبر و بهشت (قرآن)، صبر و تقوا (قرآن)، صبر و توکل (قرآن)، صبر و جهاد (قرآن)، صبر و دعا (قرآن)، صبر و شکوه به خدا (قرآن)، صبر و عمل صالح (قرآن)، صبر و گریه (قرآن)، صبر و مقابله به مثل (قرآن)، صبر و یقین (قرآن)، صبر یعقوب (قرآن)، صبر یوسف (قرآن)، عوامل صبر (قرآن)، مراتب صبر (قرآن)، مسابقه در صبر (قرآن)، منشأ صبر (قرآن)، موارد صبر (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۷، ص ۱۱۵، «صبر».    
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغه، ج ۳، ص ۳۲۹، «صبر».    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۷۴، «صبر».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «صبر».    


رده‌های این صفحه : صبر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار