شیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شیر مایع، مايعى ترشح شونده از غدد پستانى انسان يا حيوان ماده
شیر درنده، حیوانی درنده و معروف
شیر ابزار، وسيله‌اى با بستن يا باز کردن دريچه‌اى، براى تنظيم يا قطع و وصل جريان مايع يا گازرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار