شیخ‌الاسلام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ‌الاسلام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
شیخ‌الاسلام (منصب)، منصب عالی روحانی در ادوار گذشته، اعطاشده به یکی از بهترین عالمان روحانی و دارای اختیارات مختلف

اعلام و اشخاص
میرزاعلی اصغر شیخ‌الاسلام، میرزا علی اصغر شیخ الاسلام، از علمای منتفذ و مبارز ایران در قرن سیزدهم هجری
شیخ‌الاسلام احمد بن علی روحانی کهیازی اردستانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
شیخ‌الاسلام محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد
سیدمحمدحسین بن محمد شیخ‌الاسلام نائینی طباطبائی زواره‌ای، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
شیخ بهایی، از علمای شیعه قرن ده و یازدهم هجری منتصب به شیخ‌الاسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار