شهدای بنی هاشم در کربلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر تعداد افرادی از بنی هاشم که در کربلا شهید شده اند اختلاف است.


شهدای بنی عقیل

[ویرایش]

ابراهیم بن عقیل
[۱] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۲۹.

ابوسعید بن عقیل
ابوعبدالله بن مسلم بن عقیل
ابوعبیدالله بن مسلم بن عقیل
احمد بن عقیل
[۶] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۲۹.

احمد بن محمد بن عقیل
[۷] تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۱، ص ۱۰۳.

مسلم
جعفر
عون
عبدالرحمان
محمد بن مسلم
عبدالله بن مسلم
جعفر بن محمد بن عقیل
محمد بن أبی سعید بن عقیل.
عبدالله بن عقیل

فرزندان جعفر

[ویرایش]

ابراهیم بن جعفر بن ابی طالب
محمد بن عبدالله بن جعفر
عون اکبر بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله
عبیدالله بن عبدالله بن جعفر
[۲۲] قاموس الرجال، محمد تقی تستری، ج۶، ص۲۸۷.


فرزندان امام علی(ع)

[ویرایش]

امام حسین علیه السلام
حضرت عباس
عمر
عثمان
جعفر
ابراهیم
عبدالله
عبدالله اصغر
محمد اصغر
أبوبکر .
عباس اصغر
[۳۸] وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۶۲.


فرزندان امام حسن(ع)

[ویرایش]

أبوبکر
عبدالله
قاسم
بشر
عمر
یحیی
[۴۴] وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۳۰.


فرزندان امام حسین(ع)

[ویرایش]

علی اکبر
ابراهیم
عبدالله
محمد
حمزه
علی اصغر
جعفر
عمر
زید.
محسن بن حسین
[۵۴] مراقد المعارف، محمد حرزالدين، ج۲، ص۲۹۸.

ابوبکر
[۵۷] جمهرة انساب العرب، ابن حزم، ج۱، ص۳۸.


فرزندان حضرت عباس(ع)

[ویرایش]

محمد بن عباس


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۲۹.
۲. المجدی فی انساب الطالبیین، علوی، علی بن محمد، ص۳۰۷.    
۳. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج ۹۸، ص ۲۷۱.    
۴. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۴۵، ص۶۸.    
۵. عوالم العلوم، بحرانی، عبدالله، ص۳۳۷.    
۶. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۲۹.
۷. تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۱، ص ۱۰۳.
۸. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۰. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۱. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۲. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۳. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۴. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۵. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۶. معجم رجال الحدیث، خویی، ابوالقاسم، ج۱۱، ص۲۷۷.    
۱۷. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۸. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب،ج۳، ص۲۵۹.    
۲۰. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۴۵، ص۳۴.    
۲۱. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۴۵، ص۶۲.    
۲۲. قاموس الرجال، محمد تقی تستری، ج۶، ص۲۸۷.
۲۳. مناقب آل ابی طالب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۴.    
۲۴. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۵. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۶. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۷. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۸. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۳۰. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۴، ص۱۱۸.    
۳۱. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۴، ص ۳۱۴.    
۳۲. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۴، ص۳۵۸.    
۳۳. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۴، ص۳۴۲.    
۳۴. ارشاد، مفید، محمد بن محمد، ج۲، ص۱۰۹.    
۳۵. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۳۶. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۳۷. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۳۸. وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۶۲.
۳۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۰. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۱. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۲. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۳. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۴. وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۳۰.
۴۵. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۶. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۷. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۸. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۴۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب،ج۳، ص۲۵۹.    
۵۰. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۵۱. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۵۲. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۵۳. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۵۴. مراقد المعارف، محمد حرزالدين، ج۲، ص۲۹۸.
۵۵. تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، حسینی جلالی، محمدرضا، ص۲۳، شماره ۶.    
۵۶. الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ابوالحسن، ج۴، ص۷۵.    
۵۷. جمهرة انساب العرب، ابن حزم، ج۱، ص۳۸.
۵۸. مناقب آل ابی‌ طالب، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
۵۹. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهرآشوب، ج۳، ص۲۵۹.    
جعبه ابزار