شهادت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهادت در معانی متفاوتی استعمال شده است:

شهادت (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای گواهی دادن از روی علم و یقین
شهادت (کشته شدن در راه خدا)، به معنای کشته شدن در راه خدا
شهادت (حقوق جزا)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در حقوق و آیین دادرسی کیفری، به معنای گواهی دادن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار