شلوار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشلوار به لباس پاچه دار پوشاننده بدن از کمر تا قوزک پامي گويند.


عنوان شلوار در فقه

[ویرایش]

عنوان ياد شده به مناسبت در باب صلات و حج آمده است.

عنوان شلوار در صلات

[ویرایش]

نماز گزاردن با شلوار مستحب
[۲] كشف الغطاء ج۳، ص۳۰.
و در شلوار به تنهايى- بدون لباسى ديگر- مکروه است. در اين صورت مستحب است قسمت بالاى بدن نيز پوشيده باشد و با نبود بالا پوش، انداختن حوله يا دستمال يا حتى بند شلوار بر روى دوش كفايت مى‏‌كند.
پوشيدن شلوار مستحب است و نبودن حائل بين زمین و عورت کراهت دارد. مستحب است شلوار را در حالت نشسته و پس از پيراهن بپوشند و پوشيدن آن در حالت ايستاده، روبه قبله و روبه انسان کراهت دارد.
[۷] كشف الغطاءج۳، ص ۳۷-۳۹

بالا زدن پیراهن عربى و نيز شلوار تا نيمه ساق هنگام رفتن به نماز عید مستحب است.

احکام شلوار در حج

[ویرایش]

پوشيدن لباس دوخته در حال احرام بر مرد حرام است؛ ليكن در صورت دسترسى نداشتن به لنگ، پوشيدن شلوار جایز مى‌‏باشد.
[۱۰] المهذب ج۱، ص۲۱۲.
از برخى قدما نقل شده كه در اين صورت، شلوار شكافته و همچون لنگ پوشيده مى‌‏شود؛ هرچند قائل آن ناشناخته است. آيا در فرض عدم دسترسى به لنگ، پوشيدن شلوار موجب فدیه (قربانی كردن يك گوسفند) مى‏‌شود يا نه؟ بر عدم وجوب فدیه ادعاى اجماع شده است؛ ليكن برخى بر عدم وجوب آن اشكال كرده‌‏اند؛ بلكه برخى، فدیه را واجب دانسته‌‏اند.
[۱۸] مهذب الأحكام ج۱۳، ص۳۴۷-۳۴۸.
البته بنابر قول به شكافتن شلوار، در اين صورت، شلوار از مصداق دوخته بودن خارج مى‏‌شود و در نتيجه فديه‌‏اى نخواهد داشت، مگر آنكه به طور كامل شكافته نشود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۴، ص۴۶۴.    
۲. كشف الغطاء ج۳، ص۳۰.
۳. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۳۶۱.    
۴. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۳۵۸.    
۵. الحدائق الناضرة ج۷، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۶. وسائل الشیعة ج۵، ص۱۰۸-۱۰۹.    
۷. كشف الغطاءج۳، ص ۳۷-۳۹
۸. الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۲۶۹.    
۹. المبسوط ج۱، ص۳۲۰.    
۱۰. المهذب ج۱، ص۲۱۲.
۱۱. کتاب السرائر ج۱، ص۵۴۳.    
۱۲. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۴۳.    
۱۳. تذکرة الفقهاء ج۷، ص۲۴۲.    
۱۴. غنیة النزوع، ص۱۵۹.    
۱۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۴۴-۳۴۵.    
۱۶. تذکرة الفقهاء ج۷، ص۲۹۷.    
۱۷. کشف اللثام ج۵، ص ۳۷۹-۳۸۰.    
۱۸. مهذب الأحكام ج۱۳، ص۳۴۷-۳۴۸.
۱۹. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب هل بیت علیهم السلام ج۴، ص۷۲۰.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | احکام حج | فقه | محرمات احرام
جعبه ابزار