سیرافی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیرافی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن نوح سیرافی، اِبْن نوحِ سیرافی، ابوالعباس احمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عباس بن نوح، محدث، رجال‌شناس و فقیه امامی در سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م
ابوسعید حسن بن عبدالله سیرافی، قاضی ابوسعید حسن بن عبدالله بن مرزبان سیرافی مشهور به ابوسعید سیرافی، عالم مشهور نحو، لغت، فقه، حدیث، علوم قرآن و کلام
سلیمان سیرافی‌، بازرگانی ایرانی از مردم بندر سیراف بر ساحل خلیج فارس و دارای کتاب سفرنامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار