سیدمهدی قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمهدی قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معزالدین ابوجعفر سیدمهدی بن حسین قزوینی، فقیه، اصولی، متکلّم، مفسّر، ادیب، شاعر و برجسته‌ترین چهرۀ آل قزوینی
سیدمهدی بن هادی قزوینی، عالم و ادیب از خاندان آل قزوینی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار