سور حوامیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره‌های آغاز شده با حروف مقطّعه «حم» را سور حوامیم گویند.


نام‌ها

[ویرایش]

سوره‌هایی را که با حروف مقطعه «حم» آغاز می‌شوند:«سور حوامیم» و نیز سور آل حم، حوامیم سبعه، تاج القرآن، لباب القرآن، ثمرة القرآن، دیباج القرآن، دیابیج القرآن، ریاحین القرآن، یاسمین العرائس و ریاض الجنّة می‌نامند.
[۴] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۵۹۶.


اقسام

[ویرایش]

سورحوامیم هفت سوره‌اند:
مؤمن ؛ فصّلت ؛ شوری ؛ زخرف ؛ دخان ؛ جاثیه ؛ احقاف .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۱۳۶.    
۲. سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۸۹.    .
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۲۴۸.    
۴. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۵۹۶.
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۱.    
۶. مؤمن/سوره۴۰، آیه۱.    
۷. فصلت/سوره۴۱، آیه۱.    
۸. شوری/سوره۴۲، آیه۱.    
۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۱.    
۱۰. دخان/سوره۴۴، آیه۱.    
۱۱. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱.    
۱۲. احقاف/سوره۴۶، آیه۱.    


منبع

[ویرایش]
دائرة‌المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «سور حوامیم».    


رده‌های این صفحه : حروف مقطعه | سوره‌های قرآن
جعبه ابزار