سهم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سهم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
سهم (فقه)، بخشی از چیزى نامعین و به کار رفته در باب وصیت
سهم (اقتصاد)، بهرۀ هریک از شرکا که در مال یا هزینه مشترک

اعلام و اشخاص
سهم بن غالب، از خوارج و از دشمنان بنی‌امیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار