سر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سر (بخش فوقانی بدن)، (به فتح سین و سکون راء)، بخش فوقانی بدن
سر (راز)، (به کسر سین و تشدید راء)، به معنی رازرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار