سحر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسحر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سحر (جادو)، به کسر سین و سکون حاء، به معنای جادو و افسون
سحر (صبح)، به فتح سین و حاء، زمان قبل از سپيده دمرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار