سال 78 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند گسترش حاکمیت حجاج بن یوسف ثقفی بر مناطق خراسان و سیستان توسط عبدالملک بن مروان، حمله دریایی امپراتور روم به ناحیه مغرب و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند شریح کندی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عبدالملک بن مروان، خراسان و سیستان را ضمیمه مناطق تحت ولایت حجاج، امیر عراق کرد.
حجاج بن یوسف ثقفی، مهلب بن ابی‌صفره را به ولایت خراسان و عبیدالله بن ابی‌بکره را به امارت سیستان گمارد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• دست‌اندازی‌های رومیان: لیونتینوس، امپراتور روم، هجومی دریایی را به ناحیه مغربِ نزدیک تدارک دید و ضمن حمله به قرطاجنة، مسلمانان آن‌جا را کشت و سخت به غارت و چپاول مردم پرداخت.

درگذشتگان

[ویرایش]

شریح کندی.
عبدالرحمان بن غنم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۴۳.

جعبه ابزار