• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زنازاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنا زاده فرزندی که از راه غیر شرعی متولد بشود.


۱ - معنی زنازاده

[ویرایش]

زنازاده فرزند نامشروع می باشد.
به بچه‏اى که نتیجه آمیزش نامشروع (زنا) باشد، زنازاده یا ولدالزّنا گویند.

۲ - کاربرد زنازاده در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهایى نظیر اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، نکاح، قضاء و شهادات سخن گفته‏اند.

۳ - احکام زنازاده

[ویرایش]


۳.۱ - نَسَب


نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت مى‏گردد.
بنابر این، بچه‏اى که از راه زنا به دنیا مى‏آید، شرعا فرزند زناکار به شمار نمى‏آید و به او منتسب نمى‏گردد.
در نتیجه احکام مترتب بر نسب، از قبیل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‏شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او ارث مى‏برد و نه زناکار و خویشان وى از او، مگر در ازدواج که زنازاده و زنا کار نمى‏توانند بایکدیگر ازدواج کنند؛ چنان که ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با یکدیگر صحیح و جایز نیست.

۳.۲ - طهارت و اسلام


چنانچه ولدالزناى کافر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته و احکام آن از قبیل طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‏شود یا نه؟ مشهور قائل به قول نخست‏اند.
[۴] کتاب الطهارة (شیخ انصارى) ج۵، ص۱۵۵.
[۵] المعالم الزلفى ص۳۴۸.
[۶] مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۶.

کودکى که از راه زنا متولد شده، در صورتى که پدر و مادر وى هر دو مسلمان باشند یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد، آیا کودک محکوم به اسلام است و در نتیجه احکام اسلام همچون طهارت بر او بار مى‏شود یا نه؟ بسیارى قائل به قول نخست‏اند.
[۷] مصباح الفقیه ج۷، ص۳۰۳.
[۸] العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.
[۹] المعالم الزلفى ص۳۴۹-۳۵۰.
[۱۰] دلیل العروة ج۱، ص۴۵۹-۴۶۱.
[۱۲] التنقیح (الطهارة) ج۲، ص۷۱.
[۱۳] منهاج المؤمنین ج۱، ص۲۶.
[۱۴] مهذب الاحکام ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰.

برخى گفته‏اند: در صورتى که پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، کودک نه محکوم به اسلام است و نه محکوم به کفر و در نتیجه احکام خاص هر یک از اسلام و کفر بر او بار نمى‏شود؛ اما اگر یکى از والدین مسلمان و دیگرى کافر باشد، کودک ملحق به کافر است، مگر درصورتى که زنا از طرف کافر باشد، مانند اینکه کافر به عنف و اجبار با زن مسلمانى زنا کند که در این صورت کودک به مسلمان ملحق مى‏گردد نه کافر و در نتیجه احکام اسلام بر او بار مى‏شود.
[۱۵] مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۵.

برخى دیگر در فرض مسلمان بودن یکى از والدین و اجبار از سوى یک طرف، میان مسلمان و کافر تفصیل داده و گفته‏اند: اگر عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد، کودک شرعاً ملحق به کافر و محکوم به کفر است، اما اگر به عکس باشد، طفل ملحق به مسلمان و محکوم به اسلام خواهد بود.
[۱۶] العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.‏


۳.۳ - عدم شایستگى تصدى برخى مناصب


از دیدگاه شرع مقدس، زنازاده شایستگى تصدی برخى مناصب را ندارد، مانند مرجعیت تقلید ، امامت جماعت و قضاوت ، زیرا از شرایط احراز آنها حلال زاده بودن است.

۳.۴ - دیگر احکام زنازاده


بنابر مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست.
برخى قدما شهادت وى را در صورتى که موضوع دعوا، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانسته‏اند.
ازدواج با زنازاده بنابر قول به اسلام او،و نیز گزینش وى براى دایگی فرزند، مکروه است؛ چنان که بر گزیدن زنِ داراى کودک شیرخوار از راه زنا براى شیردادن به فرزند کراهت دارد.
[۲۱] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۱۱، م۲۴۸۸.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۵۶-۲۵۹.    
۳. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۷۴-۲۷۷.    
۴. کتاب الطهارة (شیخ انصارى) ج۵، ص۱۵۵.
۵. المعالم الزلفى ص۳۴۸.
۶. مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۶.
۷. مصباح الفقیه ج۷، ص۳۰۳.
۸. العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.
۹. المعالم الزلفى ص۳۴۹-۳۵۰.
۱۰. دلیل العروة ج۱، ص۴۵۹-۴۶۱.
۱۱. مستمسک العروة ج۱، ص۳۸۳.    
۱۲. التنقیح (الطهارة) ج۲، ص۷۱.
۱۳. منهاج المؤمنین ج۱، ص۲۶.
۱۴. مهذب الاحکام ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰.
۱۵. مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۵.
۱۶. العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.‏
۱۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۱۷.    
۱۸. النهایة ص۳۲۶.    
۱۹. الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۲۵.    
۲۰. الروضة البهیة ج۵، ص۱۶۷.    
۲۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۱۱، م۲۴۸۸.


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۹۸-۳۰۰.    جعبه ابزار