زباله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزباله مواد زاید وخاک روبه می باشد.


معنای زباله

[ویرایش]

زباله همان آشغال و خاک روبه می باشد.

کاربرد زباله در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، اجاره، احیاء موات و دیات سخن گفته‌اند.

← طهارت


دفن کردن مسلمان در محل ریختن زباله- به جهت هتک حرمت وى- حرام، و در صورت دفن، نبش قبر و انتقال جسد به جاى دیگر، جایز است.
نگهدارى زباله در منزل در شب و نیز ریختن آن پشت درِ منزل مکروه و خارج کردن آن در روز مستحب است.
[۳] هدایة الأمّة، ج۲، ص۲۱۹.

جمع‌آورى

← صلات


نماز گزاردن درمحل جمع‌آورى زباله کراهت دارد.
تمیز کردن مسجد و بیرون بردن زباله آن مستحب است.

← اجاره


به قول برخى، بر مستاجر واجب است پس از اتمام مدت اجاره، محل اجاره را از زباله تمیز کرده، آن را به موجر تحویل دهد؛ لیکن برخى در وجوب آن اشکال کرده‌اند.

← احیاء موات


در زمین موات، محل ریختن زباله منزل، حریم منزل به شمار مى‌رود و تصرف در آن به احیا جایز نیست.

← دیات


کسى که زباله منزل از قبیل پوست خربزه یا موز را در محل رفت وآمد مردم ریخته است، چنانچه موجب لغزیدن پا و به زمین افتادن رهگذر گردد، ضامن است. برخى گفته‌اند: ضمانت در صورتى است که رهگذر بدون مشاهده زباله پاى خود را روى آن بگذارد و به زمین بخورد؛ اما اگر پس از مشاهده زباله چنین اتفاقى بیفتد، گذارنده زباله ضامن نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۶.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳۵.    
۳. هدایة الأمّة، ج۲، ص۲۱۹.
۴. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۵، ص۴۹۱.    
۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۸.    
۶. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۵۵.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۰۵.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۳۱۲.    
۹. حلی،حسنبن یوسف، قواعد الأحکام، ج۲، ص۳۰۳.    
۱۰. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۱۱. حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۷۴۹-۷۵۰.    
۱۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة، ج۷، ص۱۶۴.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۲۷-۱۲۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۲۷.    


جعبه ابزار