رضی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

سید رضی، محمد بن حسین موسوی بغدادی معروف به (سید رضی) مؤلف كتاب با عظمت نهج البلاغه
نجم الائمه رضی، معروف به شیخ رضی و ملقب به نجم الائمه از مفاخر دانشمندان شیعه در عرصه ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت
سید رضی شیرازی، از خاندان میرزای شیرازی ومتولد ۱۳۰۷شرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار