رده:محدثان شیعه قرن 2(قمری)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراهیم بن حماد کوفی

 • ابراهیم بن خالد عطار عبدی قطان

 • ابن ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه

 • ابن‌ابی‌اویس

 • ابن‌ابی‌جهمه جهیم بن ثویر کوفی

 • ابن‌ابی‌خیثمه بسطام بن حصین جعفی

 • ابن‌ابی‌کرام ابراهیم بن محمد جعفری

 • ابن‌بقاح حسن بن علی ازدی

 • ابن‌فضّال ابومحمد حسن بن علی تیملی

 • ابواسامه زید شحام ازدی کوفی

 • ابواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری اسدی کوفی

 • ابواسحاق ابراهیم بن عمر یمانی صنعانی

 • ابواسحاق اسماعیل بن ابان وراق ازدی

 • ابواسحاق اسماعیل بن جعفر مدنی زرقی

 • ابواسماعیل ابان بن ابی‌عیاش فیروز بصری تابعی

 • ابواسماعیل اسحاق بن جندب فرائضی

 • ابواسماعیل بصری (محدث)

 • ابواسماعیل بکر بن اشعث کوفی

 • ابواسماعیل ثابت بن شریح صائغ انباری

 • ابواسماعیل فراء حذاء

 • ابوالحسن احمد بن نضر خزاز جعفی کوفی

 • ابوالحسن جلبة بن عیاض لیثی

 • ابوالحسن دارم بن قبیصه تمیمی

 • ابوالحسن نهدی

 • ابوالصباح ابراهیم بن نعیم عبدی کنانی کوفی

 • ابوالصلت زائدة بن قدامه ثقفی

 • ابوالعباس رزیق بن زبیر خلقانی

 • ابوالعباس صاحب عمار بن مروان

 • ابوالعلاء خالد بن طهمان خفاف سلولی

 • ابوالفضل ادریس بن فضل خولانی کوفی

 • ابوالفضل حنان بن سدیر صیرفی

 • ابوالفضل عباس بن فضل واقفی

 • ابوالقاسم حسین بن احمد بن ظبیان

 • ابوالمعزا حمید بن مثنی عجلی

 • ابوایوب ابراهیم بن عثمان خزاز کوفی

 • ابوبدر کوفی

 • ابوجریر زکریا بن ادریس قمی

 • ابوجعفر احمد سراج

 • ابوجناده حصین بن مخارق سلولی

 • ابوحبیب احمد بن عائذ بجلی کوفی

 • ابوحر ادیم بن حر جعفی خثعمی حذّا کوفی

 • ابوحصین زحر بن عبدالله اسدی

 • ابوحمزه غنوی

 • ابوحنیفه سعید بن بیان سائق الحاج

 • ابوخلاّد حکم بن حکیم صیرفی

 • ابوربیع خلید بن اوفی شامی

 • ابورفاعه حجاج بن رفاعه خشاب کوفی

 • ابوسعید خالد بن سعید قماط

 • ابوسعید خیبری بن علی طحان

 • ابوسعید ربیع بن ابی‌مدرک کوفی

 • ابوسعید صالح بن سعید قماط

 • ابوسلیمان داود بن سلیمان حمّار

 • ابوسلیمان داود بن کثیر رقی

 • ابوسلیمان داوود بن زربی خندقی

 • ابوشعیب صالح بن خالد محاملی

 • ابوصدقه بشر بن مسلمه کوفی

 • ابوضمره انس بن عیاض لیثی مدنی

 • ابوطالب بصری ازدی شعرانی

 • ابوعاصم حفص بن عاصم سلمی

 • ابوعبدالرحمان ایوب بن عطیه حذاء

 • ابوعبدالله احمد بن حسن میثمی کوفی

 • ابوعبدالله اسود بن رزین مزنی

 • ابوعبدالله بسّام بن عبدالله صیرفی کوفی

 • ابوعبدالله جعفر بن عفّان طائی

 • ابوعبدالله جعفر بن محمد حضرمی

 • ابوعبدالله حجر بن زائده حضرمی

 • ابوعبدالله حسین بن ابی‌غندر کوفی

 • ابوعبدالله حسین بن احمد منقری

 • ابوعبدالله حسین بن ثور هاشمی

 • ابوعبدالله حسین بن حماد عبدی

 • ابوعبدالله حسین بن مختار قلانسی

 • ابوعبدالله حسین بن مهران سکونی

 • ابوعبدالله حسین بن یزید نوفلی

 • ابوعبدالله زکریا بن محمد مؤمن

 • ابوعبیده زیاد بن عیسی حذاء

 • ابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی

 • ابوعلی جوانی (محدث)

 • ابوعلی حارث بن محمد بجلی احول

 • ابوعلی حدید بن حکیم ازدی

 • ابوعلی حسین بن خالد خفّاف زندجی

 • ابوعلی حکم بن ایمن خیّاط کوفی

 • ابوعلی ریان بن صلت خراسانی بغدادی

 • ابوعمرو بشّار بن یسار ضبیعی عجلی کوفی

 • ابوغسّان حمید بن راشد ذهلی

 • ابومالک جهنی

 • ابومحمد اسماعیل بن جابر جعفی خثعمی

 • ابومحمد اسماعیل بن محمد جعفری

 • ابومحمد الاعور اسماعیل بن عبدالرحمان سدی اصفهانی

 • ابومحمد بکر بن محمد ازدی غامدی

 • ابومحمد جعفر اودی ازدی

 • ابومحمد جعفر بن بشیر وشاء بجلی

 • ابومحمد جعفر بن یحیی رازی

 • ابومحمد حذیفة بن منصور خزاعی

 • ابومحمد حسن بن جعفر مدنی

 • ابومحمد حسن بن جهم شیبانی زراری

 • ابومحمد حسن بن راشد طفاوی

 • ابومحمد حسن بن محمد هاشمی نوفلی

 • ابومحمد حکم بن مسکین مکفوف

 • ابومحمد خزاز

 • ابومحمد زرعة بن محمد حضرمی

 • ابومحمد واسطی

 • ابومنذر جارود بن منذر کندی نخّاس

 • ابومنذر جفیر بن حکم عبدی

 • ابومنذر زهیر بن محمد خرقی

 • ابوناب حسن بن عطیه حناط محاربی

 • ابوولید حسن بن رباط بجلی رباطی

 • ابوولید ذریح بن محمد محاربی

 • ابوهمام اسماعیل بن همام بصری کندی

 • ابویحیی احمد بن سلیمان حجّال

 • ابویحیی حناط

 • ابویحیی زکریا بن عبداللّه فیاض نقاض

 • ابویحیی زکریا بن یحیی واسطی

 • ابویحیی مکفوف

 • ابویزید خالد بن یزید عکلی

 • ابویعقوب اسحاق بن جریر بجلی کوفی

 • ابویعقوب اسحاق بن یزید طائی کوفی

 • احمد بن رزق غمشانی بجلی کوفی

 • احمد بن عمر حلبی

 • احمد بن مبارک

 • احمد بن یوسف تیمی کوفی

 • اخی ادیم ایوب بن حر جعفی نخعی

 • ارطاة بن حبیب اسدی کوفی

 • اسحاق بن عبدالله اشعری قمی

 • اسحاق بن عمار ساباطی فطحی

 • اسحاق بن عمار صیرفی کوفی

 • اسحاق بن غالب والبی اسدی

 • اسماعیل بن آدم اشعری قمی

 • اسماعیل بن ابراهیم قصیر کوفی

 • اسماعیل بن ابی‌خالد ازدی کوفی

 • اسماعیل بن دینار کوفی

 • اسماعیل بن عبدالخالق اسدی جعفی انباری

 • اسماعیل بن عمار آل‌حیان تغلبی

 • الیاس بن عمرو بجلی صیرفی خزاز

 • امیة بن عمرو شعیری کوفی

 • ب

 • براء بن محمد کوفی

 • برد اسکاف ازدی کوفی

 • بریه نصرانی عبادی حیری

 • بهلول بن محمد صیرفی کوفی

 • ث

 • ثابت بن جریر کوفی

 • ج

 • جبلّة بن حیّان کنانی کوفی

 • جحدر بن مغیره طائی کوفی

 • جرّاح مدائنی

 • جعفر بن عثمان کلابی رواسی وحیدی

 • جعفر بن محمد خثعمی کوفی

 • جعفر بن محمد علوی

 • جمیل بن صالح اسدی ربعی

 • ح

 • حارث بن عمران جعفری کلابی

 • حارث بن مغیره نصری (شخصیت رجالی)

 • حبیب بن معلّل خثعمی مدائنی

 • حجّاج بن دینار واسطی اشجعی

 • حسان بن مهران جمّال

 • حسن بن ایوب (صحابه امام کاظم)

 • حسن بن حسین جحدری کندی

 • حسن بن حسین سکونی کوفی

 • حسن بن زیاد

 • حسن بن زیاد عطّار ضبّی

 • حسن بن سری کرخی کاتب

 • حسن بن صالح احول کوفی

 • حسن بن علی زبیدی کوفی

 • حسن بن علی کلبی

 • حسن بن محمد حضرمی

 • حسین بن حمزه لیثی کوفی

 • حسین بن زیاد

 • حسین بن عثمان احمسی بجلی

 • حسین بن عثمان عامری کلابی

 • حسین بن مبارک (راوی)

 • حسین بن مخلد خزاز

 • حسین بن مصعب بجلی کوفی

 • حسین بن موسی حناط کوفی

 • حسین بن نعیم صحّاف کوفی

 • حسین بن هذیل

 • حفص بن بختری کوفی بغدادی

 • حفص بن سالم (شخصیت رجالی)

 • حفص بن سوقه عمری عمروی

 • حفص بن علاء کوفی

 • حکم بن سعد اسدی ناشری

 • حکم قتّات کوفی

 • حماد بن ابی‌طلحه بیّاع سابری

 • حمدان بن مهلّب قمی

 • حمزة بن حمران شیبانی

 • حمید بن شعیب سبیعی

 • حمید بن مسعود

 • خ

 • خالد بن سدیر صیرفی

 • خالد بن صبیح کوفی

 • خالد بن ماد قلانسی

 • خالد بن یزید بن جبل کوفی

 • خضر بن عمرو نخعی

 • خطاب بن مسلمه کوفی

 • خلف بن حماد اسدی

 • خلیل عبدی کوفی

 • د

 • داود بن ابی‌هند

 • داود بن حصین اسدی

 • داود بن سرحان عطار

 • داود بن سلیمان قرشی

 • داود بن علی یعقوبی

 • داود بن محمد نهدی

 • داود بن نعمان انباری

 • درست بن ابی‌منصور واسطی

 • ر

 • ربعی بن عبدالله

 • ربیع بن زکریا وراق

 • ربیع بن سلیمان کوفی

 • ربیع بن محمد اصم مسلّی

 • رفاعة بن موسی اسدی نخّاس

 • رقیم بن الیاس بجلی

 • روح بن عبدالرحیم کوفی

 • رومی بن زراره شیبانی

 • ز

 • زکریا بن حرّ جعفی

 • زیاد بن ابی‌حلال

 • زیاد بن ابی‌غیاث

 • زیاد بن مروان قندی

 • زید بن جهم هلالی

 • زید زرّاد کوفی

 • زید نرسی

 • س

 • سالم بن ابی حفصة عجلی

 • سالم بن ابی‌سلمه

 • سالم بن مکرم

 • سالم حنّاط

 • سدیف بن میمون مکی

 • سری بن عاصم

 • سری بن عبدالله سلمی

 • سعد بن ابی‌خلف زام

 • سعد بن طریف اسکاف حنظلی

 • سعدان بن مسلم عامری

 • سعید بن ‌ابی‌جهم

 • سعید بن جناح ازدی

 • سعید بن عبدالرحمان اعرج سمان

 • سعید بن غزوان اسدی

 • سعید بن مسلمه

 • سعید بن یسار ضبیعی

 • سفیان بن صالح

 • سفیان بن مصعب عبدی

 • سلام بن ابی‌عمره خراسانی

 • سلاّم بن عبداللّه هاشمی

 • سلمة بن محمد

 • سلیم فرّاء کوفی

 • سلیمان بن جعفر جعفری

 • سلیمان بن خالد اقطع

 • سلیمان بن سفیان مسترق

 • سلیمان بن صالح جصّاص

 • سلیمان بن عبداللّه دیلمی

 • سلیمان بن عیسی

 • سلیمان مولای طربال

 • سماعة بن مهران حضرمی کوفی (شخصیت رجالی)

 • سوید بن مسلم قلاّء

 • سوید مولی محمد بن مسلم

 • سهل بن یسع اشعری

 • سیابة بن ناجیه مدنی

 • سیف بن عمیره نخعی

 • ش

 • شبیل بن عزره ضبعی

 • شریف بن سابق تفلیسی

 • شعیب بن اعین حداد

 • شعیب بن یعقوب عقرقوفی

 • شعیب محاملی

 • شهاب بن عبدربه

 • ص

 • صابر مولای بسام

 • صالح بن ابی‌الاسود

 • صالح بن حکم نیلی احول

 • صالح بن رزین

 • صالح بن عقبه اسدی

 • صالح بن عقبة بن قیس

 • صالح حذاء

 • صباح بن صبیح حذّاء

 • صبّاح بن یحیی مزنی

 • صبیح ابوصباح

 • صفوان بن مهران جمال

 • صفوان بن یحیی

 • صلت بن حر جعفی

 • ض

 • ضحاک ابومالک حضرمی

 • ط

 • طاهر بن حاتم قزوینی

 • طلاّب بن حوشب شیبانی

 • ظ

 • ظریف بن ناصح

 • ع

 • عاصم بن حمید حنّاط

 • عاصم بن سلیمان کوزی

 • عامر بن عبدالله ازدی

 • عامر بن کثیر سراج

 • عباد بن صهیب بصری

 • عباس بن زید مدنی

 • عباس بن عامر قصبانی

 • عباس بن موسی ورّاق

 • عباس بن ولید کوفی

 • عباس بن هلال شامی

 • عباس بن یزید خرزی

 • عبدالحمید بن ابی‌العلاء

 • عبدالحمید بن سعد بجلی

 • عبدالرحمان بن اعین شیبانی

 • عبدالرحمان بن حجاج بجلی کوفی (شخصیت رجالی)

 • عبدالرحمان بن سالم اشل

 • عبدالرحمان بن محمد بجلی

 • عبدالصمد بن بشیر عرامی

 • عبدالعزیز بن عمران زهری

 • عبدالعزیز عبدی کوفی

 • عبدالغفار بن قاسم انصاری

 • عبدالکریم بن عمرو خثعمی

 • عبدالکریم بن هلال جعفی

 • عبدالله بن حکم ارمنی

 • عبدالله بن داهر احمری

 • عبدالله بن عبدالرحمان اسدی

 • عبدالله بن عمرو بن اشعث

 • عبدالله بن غالب اسدی

 • ی

 • یقطین بن موسی بغدادی

 • جعبه ابزار