رده:مباحث الفاظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • احوال لفظ

 • ادوات حصر و استثنا

 • ادوات عموم

 • اسالیب نهی

 • استخدام (اصول)

 • اسم منقول

 • اسماء متباین‌

 • اسماء مترادف‌

 • اسماء متشابه‌

 • اسماء مشتق

 • اشتراک (اصول)

 • اصل عدم تداخل

 • اضمار (اصول)

 • اضمار (نحو)

 • ‌اطراد (اصول فقه)

 • ا

 • اقتضاء

 • الغای خصوصیت

 • الفاظ

 • الفاظ مفرد

 • امر (اصول فقه)

 • امر به شی و اقتضای نهی از ضد آن

 • امر به صیغه

 • امر به ماده

 • امر و نهی

 • اوامر و نواهی

 • إ

 • إضمار

 • ب

 • بساطت مشتق

 • بساطت وجوب

 • بطلان

 • بطلان ظاهری

 • بطلان واقعی

 • بیان اجمالی

 • ت

 • تاخیر بیان از وقت حاجت

 • تبادر

 • تجوز

 • تخصص

 • تخصیص

 • تداخل اسباب و مسببات

 • تراخی

 • ترادف (اصول)

 • ترخیص

 • ترک استفصال

 • ترکب مشتق

 • تصریح واضع

 • تضمین (اصول)

 • تعارض احوال لفظ

 • تعارض اشتراک و اضمار

 • تعارض اشتراک و تخصیص

 • تعارض اشتراک و مجاز

 • تعارض اشتراک و نسخ

 • تعارض اشتراک و نقل

 • تعارض اضمار و تخصیص

 • تعارض سندی

 • تعارض ضررین

 • تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول

 • تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد

 • تعارض ظاهر و اظهر

 • تعارض ظاهر و ظاهر

 • تعارض عام و اطلاق بدلی

 • تعارض عام و اطلاق شمولی

 • تعارض عام و خاص

 • تعارض عام و خاص مطلق

 • تعارض عام و خاص من وجه

 • تعارض عام و عام

 • تعارض عام و مفهوم

 • تعارض عام و مفهوم مخالف

 • تعارض عام و مفهوم موافق

 • تعارض عام و منطوق

 • تعارض عرضی

 • تعارض عرف و شرع

 • تعارض عرف و قیاس

 • تعارض عرف و لغت

 • تعارض عموم و اطلاق

 • تعارض غیر مستوعب

 • تعارض فعل و فعل

 • تعارض قرائات

 • تعارض قرائات آحاد

 • تعارض قرائات متواتر

 • تعارض قرائات متواتر و آحاد

 • تعارض قول و تقریر

 • تعارض قول و فعل

 • تعارض قول و قول

 • تعارض قیاس و استحسان

 • تعارض قیاس و خبر واحد

 • تعارض قیاس و عموم کتاب و سنت

 • تعارض مجاز و اضمار

 • تعارض مجاز و تخصیص

 • تعارض مدلول مطابقی و التزامی

 • تعارض مرجحات

 • تعارض مستقر

 • تعارض مستوعب

 • تعارض مطلق و مقید

 • تعارض مفهوم شرط و مفهوم غایت

 • تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف

 • تعارض مفهوم و مفهوم

 • تعارض مفهوم و منطوق

 • تعارض منطوق و مفهوم مخالف

 • تعارض منطوق و مفهوم موافق

 • تعارض منطوق و منطوق

 • تعارض ناسخ و منسوخ

 • تعارض نسخ و اضمار

 • تعارض نسخ و تخصیص

 • تعارض نسخ و نقل

 • تعارض نص و ظاهر

 • تعارض نص و نص

 • تعارض نصوص کتاب

 • تعارض نقل و اضمار

 • تعارض نقل و تخصیص

 • تعارض نقل و مجاز

 • تعاریف مطلق و مقید

 • تعدد شرط

 • تعدد مطلوب

 • تفسیر متن بر اساس نظام اقتضائات

 • تقابل در مفردات‌

 • تقیید (اصول)

 • تکرار (فقه)

 • ج

 • جامع (معنا)

 • جامع صحیحی

 • جامع عرفی

 • جزاء (جمله شرطی)

 • جزای غیر قابل تکرار

 • جزای قابل تکرار

 • جمع محلی به لام

 • جمع مضاف

 • جمع منکر

 • جمله استفهامی

 • جمله اسمیه

 • جمله شرطی

 • جمله شرطیه اتفاقیه

 • جمله شرطیه اخباری

 • جمله شرطیه انشایی

 • جمله شرطیه لزومیه

 • جمله طلبی

 • جمله غایی

 • جمله فعلیه

 • جمله مزدوجه

 • جمله‌های استفهامی

 • جمله‌های اسمیه

 • جمله‌های انشایی

 • جمله‌های تام

 • جمله‌های خبری

 • جمله‌های شرطی

 • جمله‌های طلبی

 • جمله‌های غائی

 • جمله‌های فعلیه

 • جمله‌های مزدوجه

 • جمله‌های ناقص

 • جمله‌های وصفی

 • جوامد

 • جهت صدور

 • ح

 • حال اسناد

 • حال تلبس

 • حال نطق

 • حتی

 • حروف

 • حروف ایجادی

 • حروف حکایی

 • حصر (اصول)

 • حصر اضافی

 • حصر حقیقی

 • حصر حکم

 • حصر صفت بر موصوف

 • حصر موصوف بر صفت

 • حصر موضوع

 • حقیقت

 • حقیقت (اصول)

 • حقیقت استعمال

 • حقیقت شرعی

 • حقیقت صیغه امر

 • حقیقت طلب

 • حقیقت عرفی

 • حقیقت عرفی خاص

 • حقیقت عرفی خاص تخصصی

 • حکومت به تضییق

 • حکومت به تضییق حکم

 • حکومت به تضییق متعلق

 • حکومت به تضییق موضوع

 • حکومت به توسعه

 • حکومت به توسعه حکم

 • حکومت به توسعه متعلق

 • حکومت به توسعه موضوع

 • حکومت بیانی

 • حکومت تفسیری

 • حکومت تنزیلی

 • حکومت ظاهری

 • حکومت عرفی

 • حکومت مضمونی

 • حکومت میرزایی

 • حکومت واقعی

 • حمل مطلق بر مقید

 • حمل مقید بر استحباب

 • خ

 • خاص (اصول)

 • خبر مقطوع الصدور

 • خبر موثق

 • خطاب اجمالی

 • خطاب ارشادی

 • خطاب انشایی

 • خطاب اهم

 • خطاب ترتبی

 • خطاب تسجیلی

 • خطاب تفصیلی

 • خطاب حاضرین

 • خطاب شخص

 • خطاب شخصی

 • خطاب شرعی

 • خطاب شفاهی

 • خطاب طریقی

 • خطاب ظاهری

 • خطاب عرفی

 • خطاب غایبین

 • خطاب غیر شفاهی

 • خطاب غیری

 • خطاب فعلی

 • خطاب کلی

 • خطاب متمم

 • خطاب مستعمل

 • خطاب معدومین

 • خطاب موجودین

 • خطاب مولوی

 • خطاب مهم

 • خطاب مهمل

 • خطاب نفسی

 • خطاب واقعی

 • خطابات

 • خطابات سنت

 • خطابات قانونی

 • خطابات کتاب

 • خطاب‌های قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی

 • د

 • دقت‌های فراعرفی

 • دلالت (اصول)

 • دلالت اشاره

 • دلالت اقتضا

 • دلالت التزامی

 • دلالت التزامی و تفسیر

 • دلالت ایجادی

 • دلالت تصدیقی

 • دلالت تصوری

 • دلالت تضمنی

 • دلالت تنبیهی

 • دلالت حکایی

 • دلالت ذاتی

 • دلالت سیاقی

 • دلالت صریحی

 • دلالت طبعی

 • دلالت عقلی

 • دلالت عینی

 • دلالت غیر لفظی

 • دلالت لفظی

 • دلالت مطابقی

 • دلالت مفهومی

 • دلالت منطوقی

 • دلالت نهی ارشادی بر فساد

 • دلالت نهی بر صحت

 • دلالت نهی بر فساد

 • دلالت نهی بر فساد عبادت

 • دلالت نهی بر فساد معامله

 • دلالت نهی تحریمی بر فساد

 • دلالت نهی تنزیهی بر فساد

 • دلالت نهی غیری بر فساد

 • دلالت نهی مولوی بر فساد

 • دلالت نهی نفسی بر فساد

 • دلالت وضعی

 • دواعی استعمال

 • دواعی امر

 • دواعی لفظی مجاز

 • دواعی مجاز

 • دواعی معنوی مجاز

 • دواعی نهی

 • ر

 • رخصت

 • ز

 • زمان حال

 • س

 • سقوط نهی

 • ش

 • شبهه مصداقی

 • شبهه مفهومی

 • شرایط تخصیص

 • شرایط تمسک به عام

 • شرایط حمل مطلق بر مقید

 • ص

 • صحت استثنا

 • صحت حمل

 • صحت سلب

 • صحیح و اعم

 • ظ

 • ظهور

 • ظهور ابتدایی

 • ظهور اطلاقی

 • ظهور التزامی

 • ظهور ایجابی

 • ظهور بدوی

 • ظهور تصدیقی

 • ظهور تصوری

 • ظهور تضمنی

 • ظهور تعلیقی

 • ظهور تنجیزی

 • ظهور حالی

 • ظهور ذاتی

 • ظهور سلبی

 • ظهور عرفی

 • ظهور لفظی

 • ظهور مستمر

 • ظهور مطابقی

 • ظهور مفهومی

 • ظهور منطوقی

 • ظهور موضوعی

 • ظهور وضعی

 • ع

 • عام

 • عام احوالی

 • عام ازمانی

 • عام استغراقی

 • عام افرادی

 • عام بدلی

 • عام کتابی

 • عام مجموعی

 • عام و خاص

 • عام و خاص در اصول فقه

 • عام و خاص مطلق

 • عام و خاص من وجه

 • ک

 • کنایه (اصول)

 • ل

 • لفظ در منطق

 • لفظ مرتجل

 • لفظ معدول‌

 • م

 • ماده نهی

 • مجمل و مبین

 • مشتق

 • مطلق و مقید

 • مفاهیم

 • مقومات استعمال

 • و

 • وضع اسم فاعل

 • وضع اسم مفعول

 • وضع اسما

 • وضع اسمای اجناس

 • وضع اسمای اشاره

 • وضع اسمای عبادات

 • وضع اسمای معاملات

 • وضع اعلام

 • وضع افعال

 • وضع انحلالی

 • وضع تعینی

 • وضع تعینی قصدی

 • وضع تعینی لاقصدی

 • وضع تعیینی

 • وضع تعیینی ابتدایی

 • وضع تعیینی استعمالی

 • وضع جامدی

 • وضع جمله‌های انشایی

 • وضع جمله‌های تام

 • وضع جمله‌های ناقص

 • وضع جوامد

 • وضع حروف

 • وضع خاص

 • وضع شخصی

 • وضع شرعی

 • وضع عام

 • وضع عرفی

 • وضع فعل امر

 • وضع فعل ماضی

 • وضع فعل مضارع

 • وضع لغوی

 • وضع مبهمات

 • وضع مرکبات

 • وضع مشتقات

 • وضع مفردات

 • وضع مواد

 • وضع نکرات

 • وضع نوعی

 • وضع هیئات

 • وضع هیئت اسم فاعل

 • وضع هیئت اسم مفعول

 • وضع هیئت افعال

 • جعبه ابزار