رده:مباحث استدلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

  • استدلال

  • اصغر

  • افتراض‌

  • ح

  • حد اکبر قیاس

  • جعبه ابزار