رده:شهدای غیر بنی هاشم در کربلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراهیم بن حصین اسدی

 • ابوثمامه صائدی

 • ابوحتوف بن حارث انصاری

 • ابودجانه سماک بن اوس ساعدی انصاری

 • ابوشعثاء یزید بن زیاد کندی

 • ابوعمرو نهشلی

 • ابوعمره زیاد بن عریب

 • اتمام حجت بریر بن خضیر با کوفیان

 • اتمام حجت حر با کوفیان

 • ادهم بن امیه

 • استقبال یاران امام حسین از شهادت

 • اسحاق بن مالک اشتر

 • اسد بن ابی دجانه

 • اسد کلبی

 • اسلم بن عمرو

 • اسلم بن کثیر

 • اشعث بن سعد

 • اصحاب امام حسین

 • ام وهب

 • امیة بن سعد طائی

 • انس بن حارث کاهلی

 • انیس بن معقل اصبحی

 • ب

 • بدر بن رقیط

 • بریر بن خضیر

 • بریر بن خضیر همدانی

 • بشیر بن عمر حضرمی

 • بکر بن حی تیمی

 • بکیر بن حر ریاحی

 • ت

 • توبه حر بن یزید ریاحی

 • ج

 • جابر بن حارث سلمانی

 • جابر بن حجاج تیمی

 • جابر بن عروه غفاری

 • جبلة بن عبدالله

 • جبلة بن علی شیبانی

 • جریر بن یزید ریاحی

 • جلاس بن عمرو راسبی

 • جنادة بن عمرو بن خالد صیداوی

 • جنادة بن کعب انصاری

 • جندب بن حجیر

 • جندب حضرمی

 • جون بن حوی

 • جون غلام ابوذر غفاری

 • جوین بن مالک

 • ح

 • حارث بن امرؤالقیس کندی

 • حارث بن سریع

 • حباب بن عامر

 • حبشی بن قیس نهمی

 • حبیب بن مظاهر اسدی

 • حجاج بن بدر

 • حجاج بن بکر

 • حجاج بن مسروق جعفی

 • حجر بن جندب

 • حجر بن حر

 • حجیر بن جندب

 • حر بن یزید ریاحی

 • حر ریاحی

 • حرب بن ابی الأسود

 • حرث بن نبهان

 • حصین بن مالک

 • حطیمة بن وهاد

 • حماد (غلام امام حسین)

 • حماد بن أنس

 • حماد بن حماد خزاعی

 • حمله دسته‌جمعی لشکر یزید

 • حنظلة بن اسعد شبامی

 • حنظلة بن عمرو شیبانی

 • خ

 • خالد بن عمرو ازدی

 • خزیمه کوفی

 • خلف بن مسلم بن عوسجه

 • د

 • داود بن طرماح

 • درة الصدف

 • دفن شهدای کربلا

 • ذ

 • ذیان بن ضریب صائدی همدانی

 • ر

 • رافع بن عبدالله

 • ربیعة بن حوط

 • رشید (شهید کربلا)

 • رمیث بن عمرو

 • ز

 • زائدة بن مهاجر

 • زاهر بن عمرو کندی

 • زهیر بن بشر خثعمی

 • زهیر بن حسان اسدی

 • زهیر بن سلیم ازدی

 • زهیر بن سلیمان

 • زهیر بن سیار

 • زهیر بن قین بجلی

 • زید بن کردم

 • س

 • سالم بن عمرو

 • سالم مولی بنی مدینه کلبی

 • سالم مولی عامر بن مسلم

 • سپاه حر بن یزید ریاحی

 • سخن زهیر بن قین با کوفیان

 • سعد بن بشر بن عمر حضرمی

 • سعد بن حارث انصاری

 • سعد بن حرث خزاعی

 • سعد بن حنظله تمیمی

 • سعد بن‌ عبدالله‌ غلام عمر بن خالد صیداوی

 • سعید بن عبدالله حنفی

 • سلم بن عمرو

 • سلمان بن مضارب

 • سلیمان (غلام امام حسین)

 • سلیمان بن ابی رزین

 • سلیمان بن ربیعة

 • سلیمان بن سلیمان ازدی

 • سلیمان بن عوف حضرمی

 • سلیمان بن کثیر

 • سوار بن منعم همدانی

 • سوید بن عمرو

 • سوید بن عمرو بن ابی‌مطاع

 • سیف بن حارث جابری

 • سیف بن مالک عبدی

 • سیف بن مالک نمیری

 • ش

 • شبیب (غلام حارث)

 • شبیب بن جراد

 • شبیب بن حارث

 • شبیب بن عبدالله نهشلی

 • شریح بن عبدالله

 • شریح بن عبید

 • شریف بن حارث

 • شعبة بن حنظله تمیمی

 • شوذب بن عبدالله همدانی

 • شهادت پسران عزره غفاری در کربلا

 • شهادت دو جوان از بنی جابر در کربلا

 • شهادت طلبی یاران امام حسین

 • شهدای کربلا

 • ض

 • ضباب بن عامر

 • ضبیعة بن عمرو

 • ضحاک بن عبدالله مشرقی

 • ضرغامة بن مالک تغلبی

 • ع

 • عائد بن حرب سلانی

 • عائذ بن مجمع مذحجی

 • عابس بن ابی شبیب

 • عامر بن جلیده

 • عامر بن حسان طائی

 • عامر بن مالک

 • عامر بن مسلم عبدی

 • عباد بن مهاجر

 • عبادة بن حرث انصاری

 • عباس بن جعده جدلی

 • عبد الاعلی بن یزید کلبی

 • عبدالاعلی بن زید بن شجاع کلبی

 • عبدالاعلی بن یزید کلبی

 • عبدالرحمان بن عبد رب خزرجی

 • عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی

 • عبدالرحمان بن عبدالله یزنی

 • عبدالرحمان بن عرزة

 • عبدالرحمان بن عروه غفاری

 • عبدالرحمان بن مسعود تیمی

 • عبدالرحمان بن یزید

 • عبدالرحمن بن عبدالله یزنی

 • عبدالرحمن بن عروه

 • عبدالرحمن بن مسعود

 • عبدالسلام بن عروة

 • عبدالله بن ابی‌ بکر

 • عبدالله بن ابی دجانه

 • عبدالله بن ابی ‌سفیان بن حارث

 • عبدالله بن بشر خثعمی

 • عبدالله بن خالد صیداوی

 • عبدالله بن سریع

 • عبدالله بن عروه غفاری

 • عبدالله بن عفیف ازدی

 • عبدالله بن عمر کلبی

 • عبدالله بن عمر کندی

 • عبدالله بن عمرو بن عیاش

 • عبدالله بن عمیر

 • عبداللّه بن قیس بن ابی‌عروه

 • عبدالله بن یزید بن ثبیط قیسی

 • عبدالله بن یقطر

 • عبیدالله بن بشیر (شهدای کربلا)

 • عبیدالله بن عمرو کندی

 • عبیدالله بن قیس بن ابی‌عروه

 • عبیدالله بن یزید بن ثبیط

 • عثمان بن فروه غفاری

 • عروه غفاری

 • عقبة بن سمعان

 • عقبة بن صلت جهنی

 • علی بن حر ریاحی

 • علی بن مظاهر اسدی

 • عمار بن ابی ‌سلامة دالانی

 • عمارة بن صلخب ازدی

 • عمر بن ابی تمام صائدی

 • عمر بن جندب حضرمی

 • عمر بن کعب انصاری

 • عمر بن مطاع جعفی

 • عمر بن مطیع

 • عمران بن کعب بن حارث اشجعی

 • عمران کلبی

 • عمرو بن احدوث حضرمی

 • عمرو بن جناده انصاری

 • عمرو بن خالد ازدی

 • عمرو بن خلف

 • عمرو بن ضبیعه

 • عمرو بن عبدالله جندعی

 • عمرو بن قرظة

 • عمرو بن مشیعه

 • عمیر انصاری

 • عمیر بن حصین

 • عمیر بن عبدالله مذحجی

 • عمیر بن کناد

 • عمیر بن مطاع

 • غ

 • غیلان بن عبدالرحمان

 • ف

 • فیروزان (غلام امام حسین)

 • ق

 • قارب بن عبدالله دوئلی

 • قاسط بن زهیر تغلبی

 • قاسم بن حارث کاهلی

 • قاسم بن حبیب ازدی

 • قاسم بن سعد طائی

 • قبر حر بن یزید

 • قرة (غلام حر)

 • قرة بن ابی قرة غفاری

 • قعنب بن عمرو تمری

 • قیس بن ربیع

 • قیس بن عبدالله همدانی

 • قیس بن مسهر صیداوی

 • قیس بن منبه

 • ک

 • کامل (غلام نافع بن هلال)

 • کردوس بن زهیر تغلبی

 • کنانة بن عتیق تغلبی

 • گ

 • گروندگان به لشکر امام حسین

 • گزارشی از شهادت اصحاب امام حسین

 • م

 • مالک بن انس کاهلی

 • مالک بن حارث (از شهدای کربلا)

 • مالک بن دودان

 • مالک بن عبدالله بن سریع جابری

 • ماه محرم

 • مبارک(شهید کربلا)

 • مجمع بن زیاد جهنی

 • مجمع بن عبدالله عائذی

 • محمد بن انس

 • محمد بن عبدالله بن عائدی مذحجی

 • محمد بن مطاع

 • محمد بن مقداد

 • مرة بن ابی مره غفاری

 • مسعود بن حجاج تیمی

 • مسعود بن سعد حداد کوفی

 • مسعود هاشمی

 • مسلم (غلام امام حسین)

 • مسلم (غلام عامر بن مسلم)

 • مسلم بن عوسجه اسدی

 • مسلم بن کثیر اعرج

 • مسلم بن کناد

 • مشکور (شهید کربلا)

 • مصعب بن یزید ریاحی

 • مصیب بن جواد کلانی وحیدی

 • معلی بن حنظلة غفاری

 • معلی بن خنیس ذهلی

 • معلی بن علا

 • معلی بن معلی

 • مقسط بن عبدالله تغلبی

 • منجح بن سهم

 • منذر بن مفضل جعفی

 • منیع بن زیاد

 • موقع بن ثمامه اسدی

 • ن

 • ناصر هلالی

 • نافع (غلام مسلم بن کثیر ازدی)

 • نافع بن هلال بجلی

 • نصر بن ابی نیزر

 • نعمان بن عمرو راسبی

 • نعیم بن عجلان انصاری

 • و

 • واضح غلام ترکی

 • وقاص بن مالک

 • وهب بن عبدالله کلبی

 • وهب بن وهب

 • ه

 • هاشم بن عتبه قرشی زهری

 • هانی بن عروة

 • هفهاف بن مهند

 • هفهاف بن مهند راسبی

 • هلال بن حجاج

 • همام بن سلمه قانصی

 • ی

 • یحیی بن سلیم مازنی

 • یحیی بن کثیر انصاری

 • یحیی بن هانی

 • یحیی حرانی

 • یزید بن ثبیط قیسی عبدی

 • یزید بن حصین

 • یزید بن عبدالله مشرقی

 • یزید بن مظاهر اسدی

 • یزید بن مغفل جعفی

 • جعبه ابزار