رده:رهبران خوارج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراهیم بن اسحاق اباضی

 • ابن‌رستم افلح بن عبدالوهاب اباضی

 • ابوالخطاب عبدالاعلی بن سمح معافری

 • ابوالقاسم مدرار بربری

 • ابوبلال مرداس بن حدیر حنظلی تمیمی

 • ابوبیهس هیصم بن جابر ضبعی

 • ابوحاتم یعقوب بن حبیب اباضی

 • ابوحمزه مختار بن عوف ازدی

 • ابوعبیده مسلم بن ابی‌کریمه

 • ابومروان غیلان بن مسلم قدری

 • ابومنصور الیسع بن ابی‌القاسم مدراری

 • ابونعامه جعونة بن فجاءة مازنی تمیمی

 • ابویحیی عبدالله بن یحیی کندی

 • ح

 • حجاج بن عبدالله صریمی برک

 • حمزه آذرک

 • خ

 • خوارج دوران عبدالملک بن مروان

 • س

 • سعید بن بهدل شیبانی

 • سهم بن غالب

 • ش

 • شبیب بن یزید

 • شوذب شیبانی

 • شیبان بن سلمه

 • شیبان بن عبدالعزیز یشکری

 • ص

 • صالح بن مسرح تمیمی

 • ض

 • ضحاک بن قیس شیبانی

 • ع

 • عاصم بن جمیل صفری

 • عبدالرحمان بن رستم بهرام

 • عبدالله بن اباض

 • عبدالله بن وهب راسبی ازدی

 • عبدالملک بن ابوجعد ورفجومی

 • عبیدالله بن بشیر سلیطی تمیمی

 • عطیة بن اسود

 • عکاشة بن ایوب فزاری

 • عمران بن حطان سدوسی شیبانی

 • ل

 • لیلی بنت طریف شیبانی

 • م

 • ملبد بن حرمله شیبانی

 • میسره مدغری

 • میمون بن عمران خارجی

 • ن

 • نافع بن ازرق

 • نجدة بن عامر حروری

 • و

 • ولید بن طریف شیبانی

 • جعبه ابزار