رده:دیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آلت تناسلی

 • ا

 • ابرو

 • ابن لبون

 • ابن مخاض

 • اتانازی

 • احسان در پرداخت دیه (قرآن)

 • ارث دیه جنین

 • اشرفی (سکه طلا)

 • اشناق

 • اعسم

 • اعشی

 • اعمش (فقه)

 • اعور

 • افتضاض

 • اقطع

 • ب

 • بازل

 • باضعه

 • بجره

 • بحح

 • برد یمانی

 • بکارت

 • بویایی

 • بهبود

 • بینایی

 • پ

 • پلک

 • پوست

 • ت

 • تام الخلقة

 • تحذیر (فقه)

 • ترتیب (فقه)

 • ترقوه

 • تسبیب

 • تعدد جنین اسقاط شده

 • تغریر

 • تغلیظ دیه (حقوق جزا)

 • تفحج

 • تقسیط

 • تقلص

 • تکلم

 • ث

 • ثبوت دیه بر عاقله

 • ج

 • جائفه

 • جاحظه

 • جاندار

 • جبران خسارات زائد بر دیه

 • جراحات

 • جراحت

 • جریره

 • جمجمه

 • جمل (حیوان)

 • جنین

 • جویدن

 • چ

 • چاشت

 • چشایی

 • چشم

 • ح

 • حارصه (حقوق جزا)

 • حارصه (فقه)

 • حدقه

 • حذار

 • حروف معجم

 • حس (فقه)

 • حقه (شتر ماده سه ساله)

 • حقه زدن

 • حله (جامه)

 • حماله

 • خ

 • خراش (فقه)

 • خسف

 • خلفه

 • خون انسان

 • خیشوم

 • د

 • دامعه

 • دامغه

 • دامیه

 • دانش‌آموز

 • دایگی

 • درهم

 • دست

 • دندان

 • دنده

 • دیات

 • دیوان

 • دیه جنین

 • دیه در قتل عمد

 • دیه زن

 • دیه مغلّظه

 • ر

 • ران

 • رعشه

 • روثه

 • روییدن

 • ریسمان

 • ریش

 • ز

 • زانو

 • زباله

 • زشتی

 • زنبیل

 • زهار

 • زیّ

 • س

 • ساعد

 • ساق

 • سگ

 • سگ سلوقی

 • سیلی

 • سینه

 • ش

 • شجاج

 • شفران

 • شکستن

 • شکنجه

 • شلی

 • شنوایی

 • شیر درنده

 • ص

 • صدا

 • صدع

 • صدغ

 • صدمه

 • ع

 • عاقله

 • ق

 • قتل جنین بعد از سقط

 • قطع اعضای جنین

 • م

 • ماه ذی‌حجه

 • ماه ذیقعده

 • و

 • ولوج روح

 • جعبه ابزار