رده:حقوق کیفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آزادی مشروط

 • ا

 • اتلاف کیفری

 • اثبات شرب خمر

 • اجتماع اسباب (حقوق جزا)

 • اجتماع سبب و مباشر (حقوق جزا)

 • اجرای احکام خارجی

 • اجرای حد سرقت

 • اجرای حدود (حقوق جزا)

 • اجرای حکم حبس

 • اجرای قانون اهم

 • احاله

 • احتکار (حقوق جزا)

 • اختلاس (حقوق جزا)

 • اشتباه در امور کیفری

 • اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی

 • اعدام‌های فراقانونی

 • اغتصاب (حقوق جزا)

 • اقدامات تأمینی

 • اکراه در امور کیفری

 • اکراه در قتل (حقوق جزا)

 • امر قانون (حقوق جزا)

 • انصراف ارادی از ارتکاب جرم

 • انفصال از خدمات دولتی

 • انکار بعد از اقرار در حدود

 • انگیزه ارتکاب جرم

 • انواع سرقت (حقوق جزا)

 • اولیای دم (حقوق جزا)

 • ب

 • براندازی (حقوق جزا)

 • بزه‌دیده‌شناسی

 • بزهکار (حقوق جزا)

 • بلوغ و مسئولیت کیفری

 • پ

 • پرداخت‌کنندگان دیه

 • پورسانت (حقوق جزا)

 • پول‌شویی (حقوق جزا)

 • پیشگیری از جرم

 • ج

 • جرایم در حکم خیانت در امانت

 • جرایم سایبری (حقوق جزا)

 • جرایم علیه اشخاص

 • جرایم علیه عدالت قضایی

 • جرایم مطبوعاتی (حقوق جزا)

 • جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

 • جرایم نظامی (حقوق جزا)

 • جرح و تعدیل شهود

 • جرم به عادت

 • جرم جاسوسی (حقوق جزا)

 • جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء

 • جرم سیاسی (حقوق جزا)

 • جرم عقیم و جرم محال

 • جرم مستمر (حقوق جزا)

 • جرم مطلق (حقوق جزا)

 • جرم مقید (حقوق جزا)

 • جرم‌انگاری (حقوق جزا)

 • جرم‌زدائی (حقوق جزا)

 • جعل (حقوق جزا)

 • جعل و تزویر

 • جلب (حقوق جزا)

 • جنایت بر مرده (حقوق جزا)

 • چ

 • چک کیفری

 • ح

 • حارصه (حقوق جزا)

 • حبس آمر به قتل

 • حبس اراده کننده قتل فرزند

 • حبس با یک شاهد

 • حبس تراشنده موی زنان

 • حبس تروریست

 • حبس جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم

 • حبس خودداری‌کننده از قسم

 • حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته

 • حبس دزد دست و پا بریده

 • حبس دزد زیورآلات

 • حبس دزدی‌کننده برای سومین بار

 • حبس راهزن

 • حبس راهنمایی‌کننده قاتل به سوی مقتول

 • حبس شخص معروف به دزدی

 • حبس طرار

 • حبس عبد قاتل به دستور مولی

 • حبس عبد قاتل به قتل عمدی

 • حبس فراری‌دهنده قاتل از قصاص

 • حبس فروشنده شخص آزاد

 • حبس قاتل پس از بخشیدن اولیای دم

 • حبس قاتل در ماه‌های حرام

 • حبس قاتل شخص مستأمن

 • حبس قاتل فراری پس از اخذ دیه

 • حبس قاتل لواط‌کننده

 • حبس قصاص‌کننده تا بهبود قصاص‌شونده

 • حبس متهم به دزدی

 • حبس مختلس

 • حبس مسلمان قاتل ذمی

 • حبس ممثل

 • حبس مولای قاتل عبد

 • حبس نبش‌کننده قبر

 • حبس نقب‌زننده خانه

 • حبس نگه‌دارنده شخص برای قتل

 • حبس یاری‌رساننده به راهزنان

 • حرز (حقوق جزا)

 • حق تعجیل در محاکمه زندانی

 • حق‌الله و حق‌الناس (حقوق جزا)

 • حقوق جزا

 • حقوق جزای اختصاصی

 • حقوق جزای بین‌الملل

 • حقوق کیفری

 • حقوق متهم (حقوق جزا)

 • خ

 • خرید و فروش اعضاء بدن (حقوق جزا)

 • خطای جزایی (حقوق جزا)

 • خودکشی (حقوق جزا)

 • خیانت در امانت (حقوق جزا)

 • د

 • دادسرا

 • دفاع مشروع (حقوق جزا)

 • دیه (حقوق جزا)

 • ر

 • راهزنی (حقوق جزا)

 • ربا (حقوق جزا)

 • رضایت به درمان در امور پزشکی

 • رضایت مجنی‌علیه (حقوق جزا)

 • ز

 • زندان در اتهام قتل

 • س

 • سبب اقوی از مباشر

 • سببیت (حقوق جزا)

 • سرقت (حقوق جزا)

 • سقط‌ جنین (حقوق جزا)

 • سقوط مجازات (حقوق جزا)

 • سوء قصد به مقامات سیاسی

 • سوء نیت (حقوق جزا)

 • سیاست جنائی (حقوق جزا)

 • ش

 • شرایط شاهد (حقوق جزا)

 • شرب خمر (حقوق جزا)

 • شرکت در جرم (حقوق جزا)

 • شهادت (حقوق جزا)

 • شهادت کذب (حقوق جزا)

 • ص

 • صدمات ناشی از رانندگی

 • ض

 • ضمان پزشک (حقوق جزا)

 • ع

 • عدالت ترمیمی (حقوق جزا)

 • عفو (حقوق جزا)

 • علل مخففه و مشدده جرم

 • علل موجهه جرم

 • عناصر تشکیل‌دهنده جرم

 • عنصر روانی جرم

 • عنصر قانونی جرم

 • عنصر مادی جرم

 • ف

 • فرزندکشی (حقوق جزا)

 • ق

 • قتل در فراش (حقوق جزا)

 • قتل مانع از ارث (حقوق جزا)

 • قصاص عضو (حقوق جزا)

 • قلمرو قوانین جزایی در زمان

 • قماربازی (حقوق جزا)

 • گ

 • گذشت زیاندیده در جرائم

 • ل

 • لواط (حقوق جزا)

 • م

 • مسئولیت پزشکی

 • ممنوعیت شکنجه (فقه)

 • جعبه ابزار