رده:جرم شناسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آمار جنایی

 • ا

 • اتلاف کیفری

 • اثبات شرب خمر

 • اختلاس (حقوق جزا)

 • اسیدپاشی (حقوق جزا)

 • انصراف ارادی از ارتکاب جرم

 • انگیزه ارتکاب جرم

 • ب

 • بزه‌دیده‌شناسی

 • بزهکار (حقوق جزا)

 • پ

 • پورسانت (حقوق جزا)

 • پول‌شویی (حقوق جزا)

 • پیشگیری از جرم

 • ت

 • تشبیه اعمال مجرمان (قرآن)

 • ج

 • جرائم سازمان یافته

 • جرایم در حکم خیانت در امانت

 • جرایم سایبری (حقوق جزا)

 • جرایم علیه اشخاص

 • جرایم علیه عدالت قضایی

 • جرایم مطبوعاتی (حقوق جزا)

 • جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

 • جرایم نظامی (حقوق جزا)

 • جرم به عادت

 • جرم جاسوسی (حقوق جزا)

 • جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء

 • جرم سیاسی (حقوق جزا)

 • جرم شناسی

 • جرم عقیم و جرم محال

 • جرم مستمر (حقوق جزا)

 • جرم مطلق (حقوق جزا)

 • جرم مقید (حقوق جزا)

 • جرم‌انگاری (حقوق جزا)

 • جرم‌زدائی (حقوق جزا)

 • جعل (حقوق جزا)

 • جعل و تزویر

 • جلب (حقوق جزا)

 • جنایات علیه کودک

 • جنایت بر اعضای کودک

 • چ

 • چک کیفری

 • خ

 • خرید و فروش اعضاء بدن (حقوق جزا)

 • خطای جزایی (حقوق جزا)

 • خودکشی (حقوق جزا)

 • خیانت در امانت (حقوق جزا)

 • ر

 • راهزنی (حقوق جزا)

 • ربا (حقوق جزا)

 • رضایت به درمان در امور پزشکی

 • رضایت مجنی‌علیه (حقوق جزا)

 • س

 • سبب اقوی از مباشر

 • سببیت (حقوق جزا)

 • سرقت (حقوق جزا)

 • سقط‌ جنین (حقوق جزا)

 • سقوط مجازات (حقوق جزا)

 • سوء قصد به مقامات سیاسی

 • سوء نیت (حقوق جزا)

 • سیاست جنائی (حقوق جزا)

 • ش

 • شرایط شاهد (حقوق جزا)

 • شرب خمر (حقوق جزا)

 • شرکت در جرم (حقوق جزا)

 • شهادت (حقوق جزا)

 • شهادت کذب (حقوق جزا)

 • ص

 • صدمات ناشی از رانندگی

 • ض

 • ضمان پزشک (حقوق جزا)

 • ک

 • کودک‌آزاری

 • م

 • مجرم (حقوق جزا)

 • مزاحمت تلفنی

 • معاونت در جرم (حقوق جزا)

 • ن

 • نبش قبر (حقوق جزا)

 • و

 • ورزش و مسئولیت جزایی

 • ورود غیرمجاز به منزل غیر

 • جعبه ابزار