رده:بسیط و مرکب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ب

  • بسیط

  • بسیط خارجی‌

  • بسیط ذهنی

  • بسیط و مرکب

  • بسیط‌الحقیقه

  • جعبه ابزار