رده:اصطلاحات منطقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آثار ذاتی

 • آثر

 • آثریت ادوم

 • آثریت اسرع غایتاً

 • آثریت اشرف

 • آثریت اغنی

 • آثریت اقدم

 • آثریت اکثر خیراً

 • آثریت اکرم

 • آثریت الذ

 • آثریت انفع

 • آثریت سبب ذاتی

 • آثریت غایت از فاعل

 • آثریت فضیلت جنسی

 • آثریت مؤثر دائمی

 • آثریت مؤثر ذاتی

 • آثریت مطلوب بنفسه

 • آثریت مطلوب فی وقته

 • آداب مناظره

 • آراء محموده

 • آلت

 • آلت قانونی

 • ا

 • ابطال (منطق)

 • اتحاد (منطق)

 • اتصاف

 • اتصال (منطق)

 • اتصال تام

 • اتصال غیر تام

 • اتفاق (منطق)

 • اتفاق اتصالی

 • اتفاقی

 • اتفاقی نبودن شرطیه

 • اثبات (منطق)

 • اثبات حق

 • اجتماع (منطق)

 • اجتناب از ابهام

 • اجتناب از تکبر در گفتار

 • اجتناب از مجادله با ریاکار

 • اجزاء (منطق)

 • اجزاء ذاتی

 • اجزای تصدیق

 • اجزای صناعی مغالطه

 • اجزای علوم

 • اجزای قضیه

 • اجزای قضیه حملیه

 • اجمعین

 • اجناس الفاظ جهات

 • اجناس عالیه‌

 • احاطه‌

 • احتیال

 • احکام حسی

 • احکام سالبه بسیطه

 • احکام عکس

 • احکام قضایا

 • اختلاف اعراب و اعجام

 • اختلاف در جهت

 • اختلاف در کم

 • اختلاف کیفی مقدمتین

 • اخذ انفعال مکان فصل

 • اخذ به وجوه

 • اخذ ترکیب مکان مرکب

 • اخذ جزء علت مکان علت

 • اخذ جزء مکان جزئی

 • اخذ جزء مکان جنس

 • اخذ جنس دیگر مکان جنس

 • اخذ ذهنی مکان عینی

 • اخذ سلب جهت مکان جهت مسلوب

 • اخذ عارض مکان معروض

 • اخذ علت عام مکان خاص

 • اخذ علت مکان معلول

 • اخذ کل مکان کلی

 • اخذ لازم مکان فصل

 • اخذ لازم مکان ملزوم

 • اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه

 • اخذ ماده فاسده مکان جنس

 • اخس

 • اخص

 • اخص انواع‌

 • اخصیت ضروریه از بسایط دیگر

 • اخصیت مشروطه خاصه از مرکبات دیگر

 • ادات (علم منطق)

 • ادات استثنا (منطق)

 • ادات جزا (منطق)

 • ادات شرط (منطق)

 • ادات شرط ایجابی

 • ادات شرط سلبی

 • ادات عدول

 • ادات عناد

 • ادات غیر رابطه

 • ادات مشترک

 • ادات منقول

 • ادراک (منطق)

 • ادله اثبات حجیت تمثیل

 • ادوات جدل

 • اذعان‌

 • ارتداد (منطق)

 • ارتفاع (منطق)

 • ارتیاض

 • ارشاد مبتدیان

 • ارکان تمثیل

 • ارکان خطابه

 • اسباب دشواری تحلیل قیاس

 • اسباب شهرت

 • اسباب مغالطه

 • اسباب مغالطه خارج قیاس

 • اسباب مغالطه لفظ مرکب

 • اسباب مغالطه لفظ مفرد

 • اسباب مغالطه لفظی

 • اسباب مغالطه معنوی

 • است

 • استثنا (منطق)

 • استحضار مشهورات

 • استحضار مشهورات حقیقی

 • استحضار مشهورات مطلق

 • استخدام (منطق)

 • استدراجات

 • استدراجات قائل

 • استدراجات قول

 • استدراجات مستمع

 • استدلال

 • استدلال به مشابهت

 • استدلال مباشر بدیهی

 • استدلال مباشری

 • استعاره محال

 • استعلام (منطق)

 • استعمال الفاظ بلیغ

 • استعمال لغات غیرمانوس

 • استفاده از الفاظ زیبا

 • استفهام (منطق)

 • استقرا

 • استقراء ناقص

 • استقرائیات

 • استقرای برهانی

 • استقرای تام

 • استقرای جدلی

 • استقرای خطابی

 • استقرای شعری

 • استقرای مغالطی

 • استلزام

 • اسم (ادبیات عرب)

 • اسم بسیط

 • اسم تام

 • اسم جامد

 • اسم متواطی‌

 • اسم محصل

 • اسم مشترک

 • اسم مشکک

 • اسم مشکک به مبدا

 • اسم معدول

 • اسم منقول

 • اسم موضوع

 • اسماء متباین‌

 • اسماء مترادف‌

 • اسماء متشابه‌

 • اسماء مشتق

 • اسمای اعراض

 • اسمای اعلام

 • اسمای موصول

 • اسناده لیس بذلک

 • اشتراک (منطق)

 • اشتمال

 • اشکال اربعه

 • اشکال مختلطات

 • اصغر

 • اصل (منطق)

 • اصول متعارف

 • اصول مطالب

 • اصول موضوعه (منطق)

 • اضافه (منطق)

 • اطلاق (منطق)

 • اعتبار (منطق)

 • اعتقاد جازم‌

 • اعراض ذاتی

 • اعرف

 • اعم

 • اعوان

 • افتراض‌

 • افضلیت در مقولات

 • افعال ذم

 • افعال مدح

 • افعال مقاربت

 • اقتران (منطق)

 • اقتصاص (منطق)

 • اقدمیت برهان موجب

 • اقناع (منطق)

 • اکتساب قیاس

 • اکتساب مجهولات تصدیقیه

 • اکتساب معرف

 • اکوان اربعه (منطق)

 • الزام (منطق)

 • الفاظ ذهنی

 • الفاظ متشاکل

 • امتناع (منطق)

 • امکان ذاتی (منطق)

 • انتاج

 • انتفاء

 • اندراج‌

 • انفعال‌

 • انفعالات

 • اوّلیات

 • اهمال (منطق)

 • ایقاع‌ (منطق)

 • أ

 • أین

 • ب

 • برهان (منطق)

 • برهان خلف

 • برهان مستقیم‌

 • بسیط خارجی‌

 • بسیط ذهنی

 • پ

 • پارادوکس

 • ت

 • تالی

 • تبکیت (منطق)

 • تثبیت

 • تحلیل و ترکیب

 • تخصیص حکم

 • تخیل (منطق)

 • تداخل (منطق)

 • تداخل مقولات عشر

 • ترادف (منطق)

 • ترتب اجناس

 • ترتیب اقوال

 • ترتیب ضروب اشکال

 • ترتیب قضایای محصوره

 • ترجی (منطق)

 • تردد ضمایر

 • ترکیب (منطق)

 • ترکیب اولی

 • ترکیب تقییدی

 • ترکیب ثانوی

 • ترکیب خبری حملی

 • ترکیب ذهنی

 • ترکیب قیاس (قیاس مرکب)

 • ترکیب قیاس (مقابل تحلیل قیاس)

 • ترکیب کلیات خمس

 • ترکیب مفصل

 • ترکیب وجودی

 • تزیین الفاظ

 • تزیین به استعاره

 • تزیین به تشبیه

 • تزیین به تقسیم

 • تزیین به سجع

 • تزیین به وزن

 • تساوی (منطق)

 • تساوی معرِّف با معرَّف در صدق

 • تسلیم جمهور

 • تشابه حقیقی

 • تشکیک (منطق و فلسفه)

 • تشنیع بر منکر مقدمه

 • تصدیر (منطق)

 • تصدیق احتمالی

 • تصدیق اقناعی

 • تصدیق بدیهی‌

 • تصدیق مکتسب‌

 • تصدیقات صناعی

 • تصور بدیهی

 • تصور تام

 • تصور مکتسب‌

 • تصور و تصدیق

 • تعارض (منطق)

 • تعریف (منطق)

 • تعریف شرح الاسمی

 • تعریف شرح اللفظی

 • تقابل

 • تقابل در قضایا

 • تقابل در مفردات‌

 • تقدم مقدمات برهان

 • تقسیم (منطق)

 • تمثیل (منطق)

 • تناقض (منطق)

 • تناهی مقدمات به اولیات

 • ج

 • جدل احسن

 • جده (فلسفه)

 • جذر اصم

 • جنس (منطق)

 • جنس الاجناس‌

 • جنس سافل‌

 • جنس متوسط

 • ح

 • حد اکبر قیاس

 • حد تام

 • حد وسط

 • حدسیات

 • حمل هوهویت

 • حینیه مطلقه

 • حینیه مطلقه لادائمه

 • د

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا دائمه در شکل دوم

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا دائمه در شکل سوم

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا ضروریه در شکل اول

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا ضروریه در شکل چهارم

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا ضروریه در شکل دوم

 • دائمه مطلقه با وجودیه لا ضروریه در شکل سوم

 • دائمه مطلقه با وقتیه در شکل اول

 • دائمه مطلقه با وقتیه در شکل چهارم

 • دائمه مطلقه با وقتیه در شکل دوم

 • دائمه مطلقه با وقتیه در شکل سوم

 • دائمه وقتیه

 • دائمیت صغرا

 • داخلتان تحت تضاد

 • دال

 • دخول تحت تضاد

 • دعوی

 • دفع مغالطین

 • دلالت جزء لفظ بر جزء معنا

 • دلایل انتاج اشکال

 • دلیل انتاج شکل چهارم

 • دلیل انتاج شکل سوم

 • دلیل عکس ترتیب

 • دلیل عکس صغرا

 • دلیل عکس کبرا

 • دلیل عکس مقدمتین

 • دوام (منطق)

 • دوام ایجاب

 • دوام سلب

 • دور (منطق)

 • ذ

 • ذات

 • ذاتی (موضوع علوم)

 • ذاتی باب ایساغوجی

 • ذاتی باب برهان

 • ذاتی باب حمل (حمل اولی)

 • ذاتی باب حمل (مقابل محمول بالضمیمه)

 • ذاتی باب علل

 • ذاتیت

 • ذکر عبارت مغلق

 • ذکر عیوب مخاطب

 • ذهن (منطق)

 • ذهنی

 • ر

 • رابطه

 • رابطه اندراج

 • رابطه تعلق

 • رابطه حرکتی

 • رابطه حملیه

 • رابطه زمانی

 • رابطه شرطیه

 • رابطه علیت

 • رابطه غیر زمانی

 • رابطه متصله

 • رابطه مصرح

 • رابطه مضمر

 • رابطه منفصله

 • رابطه هوهویت محض

 • رأی (منطق)

 • ردائت قیاس

 • رسم (منطق)

 • رسم اسمی

 • رسم بسایط

 • رسم تام

 • رسم جید

 • رسم ردیء

 • رعایت انصاف

 • رعایت تقدم و تأخر لفظ

 • رفع مقدم

 • رواسم (قیاس)

 • ز

 • زمان (منطق)

 • ش

 • شخص (منطق)

 • ض

 • ضرورت به شرط محمول

 • ضروریت مقدمات برهان

 • ظ

 • ظن (منطق)

 • ع

 • عرفیه خاصه

 • عکس نقیض

 • عمود (منطق)

 • عموم و خصوص مطلق

 • عموم و خصوص من وجه

 • ف

 • فصل

 • فصل بعید

 • فصل قریب

 • فصل مقسم

 • فصل مقوم

 • فطریات

 • ق

 • قاعده اجتماع نقیضین

 • قضیه انشائی‌

 • قضیه بتاته‌

 • قضیه ثلاثی

 • قضیه حقیقیه

 • قضیه حملیه

 • قضیه خارجیه

 • قضیه رباعیه

 • قضیه شرطیه جزئیه

 • قضیه شرطیه سالبه

 • قضیه شرطیه منفصله

 • قضیه ضروریه ازلیه

 • قضیه ضروریه خاص

 • قضیه ضروریه عام

 • قضیه محصله

 • قضیه موجهه

 • قضیه موجهه صادقه

 • قیاس اقناعی‌

 • قیاس عکس

 • ک

 • کلی طبیعی

 • کلی عقلی‌

 • کلی منطقی‌

 • کم ذو وضع‌

 • کم غیر ذی‌وضع‌

 • کم متصل غیر قارالذات‌

 • کم متصل قارالذات

 • کیف استعدادی

 • ل

 • لفظ معدول‌

 • م

 • مبادی علوم‌

 • متی (فلسفه)

 • مجربات

 • محمول ذاتی

 • مسلمات

 • مشاهدات

 • مشبهات

 • مشروطه خاصه

 • مشروطه عامه

 • مشهورات‌

 • مشهورات اکثری

 • مشهورات بالمعنی الاعم

 • مشهورات حقیقی

 • مشهورات غیرحقیقی

 • مشهورات مطلقه

 • مشهورات یقینی

 • مصادرات

 • معانی بین

 • معدوله ممکنه

 • معرف

 • معرف بسیط

 • معرف تام

 • معرف مرکب

 • معقول اولی

 • معقولات ثانیه منطقی

 • معنای مطابقی

 • مغالطه

 • مغالطه اختلاف حداوسط در مقدمتین

 • مغالطه اخذ عام مکان خاص

 • مغالطه اخذ لاحق شیء مکان شیء

 • مغالطه اخذ لازم مکان ملزوم

 • مغالطه اخذ مابالعرض مکان مابالذات

 • مغالطه اخذ مابالفعل مکان مابالقوه

 • مغالطه استخدام

 • مغالطه اشتراک لفظ

 • مغالطه اعراب و اعجام

 • مغالطه اغفال توابع حمل

 • مغالطه اقناعی

 • مغالطه اهمال شرایط انتاج قیاس

 • مغالطه ایهام عکس

 • مغالطه به استعاره

 • مغالطه به تشکیک

 • مغالطه به مجاز

 • مغالطه به نقل

 • مغالطه تألیف قیاسی

 • مغالطه ترکیب مفصل

 • مغالطه ترکیب مفصل محمول

 • مغالطه ترکیب مفصل موضوع

 • مغالطه تفصیل مرکب

 • مغالطه جمع مسائل در یک مسئله

 • مغالطه جهت قضایا

 • مغالطه خارج قیاس

 • مغالطه در صورت قیاس

 • مغالطه رفع مقدم

 • مغالطه سوء اعتبار حمل

 • مغالطه سوء تبکیت

 • مغالطه شکل لفظ

 • مغالطه لفظ مرکب

 • مغالطه لفظ مفرد

 • مغالطه لفظی

 • مغالطه مصادره بر مطلوب

 • مغالطه مصادره بر نقیض مطلوب

 • مغالطه معنوی

 • مغالطه معنوی اجزای قضایا

 • مغالطه معنوی تألیف قضایا

 • مغالطه ممارات

 • مغالطه وضع تالی

 • مغالطه وضع ما لیس بعلة علة

 • مفرد بالقوه

 • مفرد تام

 • مفهوم واجب الوجود

 • مقدم طبیعی

 • مقدم متصل

 • مقدمات قیاس

 • مقدمات مبین

 • مقدمات مناسب

 • مقدمه شخصیه

 • مقدمه ضروریه

 • مقدمه محصوره

 • مقدمه مطلقه

 • مقدمه ممکنه

 • مقولات عرضی

 • مقوله کیف

 • مقوله وضع

 • ملزوم

 • ملموسات

 • ممکنه دائمه

 • ممکنه موقته

 • مناظره

 • منافره

 • منتشره

 • منتشره مطلقه

 • مواد قیاس

 • موجهات منعکسة السوالب

 • موضوع جزئی

 • ن

 • نسبت اتصالی

 • نسبت انفصالی

 • نسبت ایجابی

 • نسبت شرطی

 • نصرت (منطق)

 • نوع

 • نوع اضافی

 • نوع عالی‌

 • نوع متوسط

 • نوع محصل

 • و

 • وجودیه لادائمه

 • وجودیه لاضروریه

 • وضع (منطق)

 • وضع طبعی

 • وضع فصل مکان جنس

 • وضع ماده مکان جنس

 • وضع نوع مکان جنس

 • وضعیات

 • وقتیه

 • وقتیه مطلقه

 • وهمیات‌

 • ی

 • یقینیات

 • جعبه ابزار