رده:اصطلاحات فلسفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آباء علوی

 • آن

 • ا

 • ائمةالاسماء

 • ابد

 • ابد (مفردات نهج البلاغه)

 • اتحاد عالم و معلوم

 • اجوف

 • احکام ماهیت

 • ادله اصالت وجود

 • ادله حرکت جوهری

 • اعتباریات

 • امکان اخص

 • امکان استعدادی

 • امکان استقبالی

 • امکان خاص

 • امکان ذاتی (منطق)

 • امکان عام

 • امکان فقری

 • انواع جواهر

 • ب

 • بدیهی

 • بدیهیات

 • برق در فلسفه

 • برهان تضایف

 • برهان حرکت

 • برهان علامت صنعتی

 • برهان علّی

 • برهان قوه و فعل

 • برهان معجزه

 • برهان وجودی (فلسفه اسلامی)

 • برهان وجودی (کلام جدید)

 • برهان وجودی آنسلم

 • بسیط

 • بسیط و مرکب

 • بسیط‌الحقیقه

 • ت

 • تأله

 • تأویل (فلسفه)

 • تجدد صور

 • تجربه

 • تجرید (فلسفه)

 • تحقیق (فلسفه و عرفان)

 • تخلخل و تکاثف

 • تخلل و تکاثف

 • ترجیح بلامرجح

 • ترکیب از جوهر و عرض

 • ترکیب از نفس و بدن

 • ترکیب عقلی

 • تشخص فلسفی

 • تشکیک

 • تعریف (منطق)

 • تقدم و تاخر (فلسفه)

 • تقسیمات حرکت

 • تقشیر

 • تناسخ (دیدگاه صوفیه)

 • تناسخ (دیدگاه فلاسفه)

 • تناسخ (دیدگاه متکلمان)

 • تناسخ در جهان اسلام

 • تناسخ در یونان

 • ث

 • ثابت و متغیر (فلسفه)

 • ثبوت

 • ج

 • جبروت

 • جده (فلسفه)

 • جرم (فلسفه)

 • جزءلایتجزا

 • جزئی و کلی

 • جسم فلسفی

 • جعل فلسفی

 • جواهر عقلانی و مثالی

 • جوهر سیال

 • جوهر عقلانی

 • جوهر مثالی

 • ح

 • حدوث زمانی

 • حدوث و قدم فلسفی

 • حدوث و قدم کلامی

 • حرکت (فلسفه)

 • حرکت اولی و ثانوی

 • حرکت در مقولات عرضی

 • حرکت در وضع

 • حرکت طولی و عرضی

 • حرکت قطعیه و توسطیه

 • حق

 • حق (راستی)

 • حقیقت فلسفی

 • حکم فلسفی

 • حیات در فلسفه

 • خ

 • خره کیانی

 • خلأ (فضای خالی)

 • د

 • دور در علل

 • ذ

 • ذهن (فلسفه اسلامی)

 • ز

 • زمان (فلسفه)

 • س

 • سرمد

 • ص

 • صورت علمیه

 • صورت نوعیه

 • ض

 • ضرورت به شرط محمول

 • ضرورت وصفی

 • ضرورت وقتی

 • ع

 • عرض (فلسفه)

 • عقل اول

 • عقل بالملکه

 • عقل مستفاد

 • عقل نظری و عقل عملی

 • علت فاعلی

 • علل جسمانی

 • علم (فلسفه)

 • ف

 • فاعل حرکت

 • ق

 • قاعده اجتماع نقیضین

 • قوه نامیه

 • قوه و فعل (فلسفه)

 • ک

 • کلی طبیعی

 • کون و فساد

 • کیف استعدادی

 • م

 • ماده و صورت (فلسفه)

 • مبدأ حرکت

 • مبصرات

 • مجردات مثالی

 • مسافت حرکت

 • مشمومات

 • مفهوم مجرد و مادی

 • مقدمه اصالت وجود

 • مقدمه هستی‌شناسی

 • مقوله کیف

 • منتهای حرکت

 • موضوع حرکت

 • ن

 • نفس‌الامر

 • و

 • وابستگی معلول به علت

 • وجود رابط

 • وجود رابطی

 • وجود و ماهیت

 • وحدت شهود

 • وحدت و کثرت فلسفی

 • ویژگی‌های حرکت

 • ه

 • هدفمندی جهان

 • جعبه ابزار