رده:اصطلاحات فقهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آب

 • آب (فقه اهل‌سنت)

 • آب استنجاء

 • آب در فقه اسلامی

 • آجام‌

 • آجن

 • ا

 • ابضاع

 • اجابت

 • اجاره

 • اجازه (فقه)

 • اجازه کاشف

 • اجباء

 • اجتماع (فقه)

 • اجتناب

 • اجحاف

 • اجرت

 • اجرت اجاره

 • اجزاء (فقه)

 • اجنبی

 • اجهاز

 • اجیر خاص

 • اجیر مشترک

 • احتباء

 • احتشاء

 • احتشاش

 • احتضار

 • احتطاب

 • احتفاز

 • احتکار (فقه)

 • احتلام

 • احتیاط مستحب

 • احتیاط واجب

 • احجاج

 • احصار

 • احصان

 • احصان رجم

 • احکام اقاله

 • احکام اولیه

 • احکام تکلیفی و وضعی

 • احکام ثانویه

 • احکام حکومتی

 • احکام خمسه

 • احکام شرعی

 • احلال

 • احوط اقوی

 • احیای موات

 • اختباء

 • اختلاس (حقوق جزا)

 • اختلاس (حقوق)

 • اختلاط میاه

 • اختلاف سوق

 • اخفار

 • اداء فرائض

 • اذن (فقه)

 • اذن تقدیری

 • اراضی خراج

 • ارباب فروض

 • ارباب وقف

 • ارباح مکاسب

 • ارتثاث

 • ارث در نکاح منقطع (حقوق خصوصی)

 • ارشاد جاهل

 • ارکان روزه

 • ارکان عمره

 • ازدواج موقت (منابع اهل‌سنت)

 • اسباب شرعی

 • اسباغ (فقه)

 • استتابه

 • استتار قرص

 • استجمار

 • استدامه نیّت

 • استدبار

 • استرعا

 • استسعا

 • استسقا

 • استسلاف

 • استفتا

 • اسنان فرائض

 • اسوه غرما

 • اشرف ابوین

 • اشهار

 • اصح

 • اصطلاح

 • اصطلاحات فقهی

 • اطلاع بر عورات

 • اظهر

 • اعتصام

 • اعتکاف در سیره نبوی

 • اعلی القیم

 • افتضاض

 • افراز

 • افساد

 • افساد فی الارض (فقه)

 • افضل

 • افقه

 • اقاله (فقه)

 • اقباض

 • اقرب

 • اقطاع

 • اقعاء

 • اقناع (فقه)

 • اقوی

 • اکدریه

 • اکراه

 • اکل به باطل

 • اکل به معروف

 • اکمال سجدتین

 • التزام

 • التقاء ختانین

 • الفاظ فتوا

 • اماکن عمومی

 • امام جمعه

 • امتیاز

 • امرد

 • امضاء

 • امور حسبی

 • انبات

 • انتصاب

 • انجام مستحبات

 • انحلال

 • انخناس

 • اندار

 • انزا

 • انضاض

 • انعام ثلاث

 • انعقاد

 • انعقاد بیع

 • انفال

 • انهاء حکم

 • اهل خبره

 • اهل ضلال

 • اهل کتاب

 • إ

 • إقاله

 • إقرار

 • إکراه

 • ب

 • باغی

 • برائت رحم

 • بغی

 • بلاد خلاف

 • بلوغ

 • بناء (فقه)

 • بنو اعیان

 • ت

 • تأخیر تأدیه

 • تبنی (فقه)

 • تجنیب

 • تجنیح

 • تجهیز

 • تحاص

 • تحبیس

 • تحجیر

 • تحدی در قرآن

 • تحدیق

 • تحری

 • تحلیل فقهی حقوقی تعلیق

 • تحمل شهادت

 • تحنیک

 • تخذیل

 • تخمیس

 • تخییر (اصول فقه)

 • تخییر (فقه)

 • تدارک

 • تدبیر

 • تدلیس (فقه)

 • ترادف (اصول)

 • ترامی

 • تراوح

 • ترتیب حکمی

 • ترتیب فعلی

 • ترصیف

 • ترکه (فقه)

 • تروی

 • تسبیب

 • تسبیح صغری

 • تسبیح کبری

 • تسعیر

 • تسکع

 • تسویه (فقه)

 • تشاح

 • تشبث به حریت

 • تشبیب

 • تصحیف و تحریف

 • تضمم

 • تضییع

 • تعریف (فقه)

 • تعصیب (فقه)

 • تعقیم

 • تعهد

 • تغریر

 • تغلیس

 • تفریج

 • تفضیل

 • تفویض (فقه)

 • تقابض

 • تقاص

 • تقدیری

 • تقدیم

 • تکلیف (فقه)

 • تکلیف شرع

 • تلاحق

 • تلافی

 • تلف (فقه)

 • تلف حکمی

 • تلف شرعی

 • تلفیق

 • تنجز (فقه)

 • تنجز تکلیف

 • تنجیز (فقه)

 • تنزیل واقعی

 • تنفیذ

 • تواتر خبر

 • توارث (فقه)

 • توبه در اسلام

 • توجه

 • توسعه (فقه)

 • توشه

 • توفیر

 • تولیه

 • تهاتر (حقوق خصوصی)

 • تهاتر (فقه)

 • تیاسر

 • ث

 • ثمن

 • ثمن المثل

 • ج

 • جائفه

 • جاه

 • جبیره

 • جر ولاء

 • جرایم در حکم خیانت در امانت

 • جزاء (نذر)

 • جزئیت

 • جست و جو

 • جلال (نجاست‌خوار)

 • جنون (فقه)

 • جواز تعلیق در عقود و ایقاعات

 • جواز حقی

 • جواز حکمی

 • جهاد (اصطلاحات نظامی)

 • جهاد (فقه)

 • ح

 • حاجب

 • حارصه (فقه)

 • حاستین

 • حاسر

 • حاشیه نسب

 • حاکم در فقه

 • حاکم شرع

 • حایض متهم

 • حبس

 • حبوه (حقوق خصوصی)

 • حبوه (فقه)

 • حتف انف

 • حج بذلی

 • حج بلدی

 • حجب (حقوق خصوصی)

 • حجب (فقه)

 • حجت در لغت

 • حجر (حقوق خصوصی)

 • حجر (حقوق مدنی)

 • حجر (فقه)

 • حجر کودک

 • حجة الاسلام (حج)

 • حد ترخص

 • حدمشترک

 • حدیث معلل (فقه)

 • حدیث نفس ( فقهی)

 • حرام‌گوشت

 • حرمت ابدی

 • حریم

 • حسن القضاء

 • حسن نیت

 • حطیطه

 • حق (فقه)

 • حق اختصاص

 • حق حبس

 • حکم (فقه)

 • حکم تکلیفی

 • حکم غریم

 • حکم غیابی

 • حکم فقهی

 • حکم وضعی

 • حکمیت (فقه)

 • حلال زاده

 • حیثیت تقییدی

 • خ

 • ختنه

 • خلفه

 • خلیه

 • خیار (فقه)

 • خیار اشتراط

 • د

 • دادخواهی

 • دار الحرب

 • دارالاسلام

 • دارالاسلام و دارالاکفر

 • دامعه

 • دامغه

 • دسّاستین

 • دعوا (فقه)

 • دفاع

 • ذ

 • ذوق عسیله

 • ر

 • ربا در فقه

 • ردء

 • رشد (فقه)

 • رشد کودک

 • رقبی

 • رکعت

 • رکن

 • روث

 • روز

 • ز

 • زحف

 • زفاف

 • زکاتین

 • زمین خراجی

 • س

 • سائمه

 • سابق (مقدم)

 • سبب

 • سبک شمردن

 • سبی

 • سبیلین

 • سپر انسانی

 • سخله

 • سفیه (فقه)

 • سکوت (فقه)

 • سلطه (فقه)

 • سهل الإقتضاء

 • سهم المصالح

 • ش

 • شاذ

 • شارع

 • شاهد (حقوق)

 • شاهد (فقه)

 • شفیع

 • شقاق

 • شکایت (فقه)

 • شوط

 • شهادت (حقوق)

 • ص

 • صروره

 • صفیف

 • ض

 • ضرب الفحل

 • ضروری

 • ضمان قهری (فقه)

 • ضمان مسمی

 • ط

 • طبیعت ثالثه

 • طعمه

 • طلق

 • طلقاء (اصطلاحات نظامی)

 • ظ

 • ظرف

 • ظلمه

 • ظهرین

 • ع

 • عاریه (فقه)

 • عاقله

 • عام البلوی

 • عامل

 • عقد فضولی

 • عقیقه

 • عمره تمتع

 • عین (اصطلاحات نظامی)

 • ف

 • فتوا

 • فجر

 • فدیه

 • ق

 • قاعده تسلیط

 • قباله

 • قبض

 • قرارداد اجاره به شرط تملیک

 • قضا (فقه)

 • قیمی (فقه)

 • ک

 • کودک

 • کودک ممیز

 • ل

 • لقیط

 • م

 • مالکیت خداوند

 • مالکیت خصوصی

 • مالکیت دولتی

 • مالکیت عمومی

 • مبانی اصل آزادی اراده

 • مثلی (فقه)

 • مرتد فطری

 • مرجعیت شیعه

 • موالات

 • ن

 • نفل (اصطلاحات نظامی)

 • و

 • وجوب

 • وقف (اسلام)

 • ولایت (فقه)

 • ولایت فقیه

 • ه

 • هبه معوضه

 • جعبه ابزار