رده:اصطلاحات حقوقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آثار استیفاء (حقوق خصوصی)

 • آثار افلاس (حقوق خصوصی)

 • آدم‌ربایی (حقوق جزا)

 • آزادی مشروط

 • آزادی‌های مدنی

 • آزار (حقوق جزا)

 • آمار جنایی

 • آیین دادرسی (فقه)

 • ا

 • ابراء

 • اتلاف کیفری

 • اثبات شرب خمر

 • اجازه در عقد فضولی (حقوق خصوصی)

 • اجبار

 • اجتماع اسباب (حقوق جزا)

 • اجتماع سبب و مباشر (حقوق جزا)

 • اجرای حد سرقت

 • اجرای حدود (حقوق جزا)

 • اجرای حکم حبس

 • اجرای قانون اهم

 • اجرة المثل و نحله (حقوق خصوصی)

 • اجیر (حقوق خصوصی)

 • احتکار (حقوق جزا)

 • احصان

 • احصان رجم

 • احصان قذف

 • احضار (فقه)

 • احضار شهود

 • احضار شهود (قرآن)

 • احضار متخاصمین (قرآن)

 • احکام اعسار

 • احوال شخصیه

 • اختلاس (حقوق جزا)

 • اخذ برائت (حقوق جزا)

 • اخذ کفیل

 • اخفاء (حقوق جزا)

 • اخفار

 • اداره فضولی مال غیر (حقوق خصوصی)

 • ادله اثبات قتل

 • ادله اعتبار علم قاضی

 • اذن (حقوق خصوصی)

 • اراده در عقود (حقوق خصوصی)

 • اراضی موات (حقوق خصوصی)

 • ارث (حقوق خصوصی)

 • ارث حمل (حقوق خصوصی)

 • ارث خنثی (حقوق خصوصی)

 • ارث زوجین (حقوق خصوصی)

 • ارث طبقه اول (حقوق خصوصی)

 • ارث طبقه دوم (حقوق خصوصی)

 • ارث طبقه سوم (حقوق خصوصی)

 • ارث غایب مفقودالاثر (حقوق خصوصی)

 • ارش جزائی (حقوق جزا)

 • ارکان اقرار

 • ازدواج موقت (حقوق خصوصی)

 • ازهاق نفس (حقوق جزا)

 • استانداری

 • استرداد مجرمین

 • استقرار مالکیت ورثه (حقوق خصوصی)

 • استیضاح

 • استیفاء (حقوق خصوصی)

 • استیفاء از عمل غیر (حقوق خصوصی)

 • استیفاء از مال غیر (حقوق خصوصی)

 • استیفاء بلاجهت (حقوق خصوصی)

 • استیلاء مشتری بر مبیع (حقوق خصوصی)

 • اسقاط

 • اسقاط حق (حقوق خصوصی)

 • اسقاط حق ایجاد نشده (حقوق خصوصی)

 • اسقاط خیارات (حقوق خصوصی)

 • اسقاط مالم یجب

 • اسم تجارتی (حقوق خصوصی)

 • اسم تجاری (حقوق خصوصی)

 • اسناد تجاری (حقوق خصوصی)

 • اسناد در وجه حامل (حقوق خصوصی)

 • اسناد رسمی

 • اسیدپاشی (حقوق جزا)

 • اشتباه (حقوق خصوصی)

 • اشتباه حکمی (حقوق جزا)

 • اشتباه در امور کیفری

 • اشتباه در ایقاع (حقوق خصوصی)

 • اشتباه در عقد (حقوق خصوصی)

 • اشتباه قاضی (حقوق جزا)

 • اشتباه موضوعی (حقوق جزا)

 • اشتغال به تجارت (حقوق خصوصی)

 • اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

 • اشهار

 • اصطلاح تابعیت

 • اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی

 • اصل برائت (حقوق جزا)

 • اصل برائت (حقوق خصوصی)

 • اصل برائت کیفری

 • اصل تساوی مجازات‌ها

 • اصل رضایی بودن قراردادها (حقوق خصوصی)

 • اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها

 • اصل شخصی بودن جرائم و مجازات

 • اصل صحت (حقوق خصوصی)

 • اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی

 • اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده برات

 • اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری

 • اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

 • اصل لزوم قراردادها (حقوق خصوصی)

 • اصلاح مجرمین

 • اصول حاکم بر مجازات‌ها

 • اضراب (فقه)

 • اضطرار (حقوق جزا)

 • اعاده اعتبار (حقوق خصوصی)

 • اعاده حیثیت (حقوق جزا)

 • اعتراض در برات (حقوق خصوصی)

 • اعتصاب غذا

 • اعراض (حقوق خصوصی)

 • اعسار (فقه)

 • اعسار در نفقه

 • اعمال اداری

 • اعمال اداری دو جانبه

 • اعمال تجاری

 • اعمال حقوقی

 • اغتصاب (حقوق جزا)

 • افترا (حقوق جزا)

 • افساد فی الارض (حقوق جزا)

 • افشای اسرار حرفه‌ای

 • اقارب (حقوق جزا)

 • اقاله (حقوق خصوصی)

 • اقامت اجباری

 • اقامتگاه

 • اقدامات تأمینی

 • اقرار (حقوق خصوصی)

 • اقرار (درامور کیفری)

 • اقرار (فقه)

 • اقرار بر مبنای شکنجه

 • اقسام سبب (حقوق جزا)

 • اقطاع

 • اکراه در امور کیفری

 • اکراه در قتل (حقوق جزا)

 • الزامات خارج از قرارداد

 • امارات (حقوق خصوصی)

 • اماره قانونی (حقوق خصوصی)

 • اماره قضایی (حقوق خصوصی)

 • اماره قضایی و اماره قانونی

 • اماکن عمومی

 • امر آمر قانونی

 • امر قانون (حقوق جزا)

 • اموال (حقوق خصوصی)

 • اموال تاجر ورشکسته

 • اموال عمومی (حقوق خصوصی)

 • اموال قیمی (حقوق خصوصی)

 • اموال مباح (حقوق خصوصی)

 • اموال مثلی (حقوق خصوصی)

 • اموال مثلی و قیمی (حقوق خصوصی)

 • اموال منقول (حقوق خصوصی)

 • امهال

 • انحصار وراثت (حقوق خصوصی)

 • انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • انصراف ارادی از ارتکاب جرم

 • انعقاد

 • انعقاد بیع

 • انفصال از خدمات دولتی

 • انکار بعد از اقرار در حدود

 • انگیزه ارتکاب جرم

 • انواع سرقت (حقوق جزا)

 • اولیای دم (حقوق جزا)

 • إ

 • إقرار

 • إکراه

 • ب

 • بازپرس

 • بازجویی (فقه)

 • بازداشت (حقوق)

 • بازرسی (حقوق عمومی)

 • بخشداری و دهداری

 • برات (حقوق)

 • براندازی (حقوق جزا)

 • بزه‌دیده‌شناسی

 • بزهکار (حقوق جزا)

 • بینه (فقه)

 • بینه (واژگان قرآنی)

 • بینه تعدیل

 • بیّنه خارج

 • بیّنه داخل‌

 • بینه کامل

 • پ

 • پذیره‌نویسی

 • پرداخت‌کنندگان دیه

 • پلیس اداری

 • پورسانت (حقوق جزا)

 • پول‌شویی (حقوق جزا)

 • پیشگیری از جرم

 • پیشگیری از وقوع جرم

 • پیشینه اقرار

 • ت

 • تابعیت شرکت

 • تاجر (حقوق)

 • تأخیر تأدیه

 • تأمین دعوای بی‌اساس

 • تأمین محکوم‌به (حقوق خصوصی)

 • تبدیل مجازات‌ها

 • تبعیت

 • تجارت الکترونیک (حقوق خصوصی)

 • تجدید نظر (فقه)

 • تجدید نظر خواهی

 • تجری (حقوق جزا)

 • تحلیل فقهی حقوقی تعلیق

 • تحمل شهادت

 • تخریب (حقوق جزا)

 • تخفیف مجازات

 • تداعی (فقه)

 • تدلیس (فقه)

 • ترک انفاق (حقوق جزا)

 • ترک فعل (حقوق جزا)

 • تصرف عدوانی (حقوق جزا)

 • تصفیه (حقوق خصوصی)

 • تعدد جرم (حقوق جزا)

 • تعصیب (حقوق خصوصی)

 • تعلیق اجرای مجازات

 • تعهد (حقوق خصوصی)

 • تغلیظ دیه (حقوق جزا)

 • تفسیر قوانین

 • تقسیط

 • تقصیر جزایی (حقوق جزا)

 • تکالیف برات‌کش

 • تکالیف برات‌گیر

 • تکرار جرم (حقوق جزا)

 • تمرّد نسبت به مأمورین دولتی

 • تمکین (فقه)

 • تنصیف اموال

 • تنفیذ

 • توصیف (حقوق بین‌الملل)

 • توقیف اموال محکوم علیه

 • توقیف حقوق و مزایای کارمندان

 • توقیف و حبس غیرقانونی

 • توهین (حقوق جزا)

 • تهاتر (حقوق خصوصی)

 • ث

 • ثبات و تغییر

 • ثبت (حقوق)

 • ج

 • جامعه‌شناسی جنایی

 • جبران خسارات زائد بر دیه

 • جرائم سازمان یافته

 • جراحت مأمومه (حقوق جزا)

 • جراحت موضحه (حقوق جزا)

 • جرایم اقتصادی (حقوق جزا)

 • جرایم ثبتی (حقوق جزا)

 • جرایم در حکم خیانت در امانت

 • جرایم سایبری (حقوق جزا)

 • جرایم علیه اشخاص

 • جرایم علیه عدالت قضایی

 • جرح و تعدیل شهود

 • جرم (گناه)

 • جرم سیاسی (حقوق جزا)

 • جرم عقیم و جرم محال

 • جرم مستمر (حقوق جزا)

 • جرم مطلق (حقوق جزا)

 • جرم مقید (حقوق جزا)

 • جرم‌انگاری (حقوق جزا)

 • جعل (حقوق جزا)

 • جعل و تزویر

 • جنایت

 • جنون (حقوق خصوصی)

 • جهات سقوط دعوای عمومی

 • ح

 • حارصه (حقوق جزا)

 • حبس

 • حبوه (حقوق خصوصی)

 • حجب (حقوق خصوصی)

 • حجر (حقوق خصوصی)

 • حجر (حقوق مدنی)

 • حجر کودک

 • حرز (حقوق جزا)

 • حریم

 • حسن نیت

 • حق (حقوق خصوصی)

 • حق ارتفاق (حقوق خصوصی)

 • حق انتفاع (حقوق خصوصی)

 • حق حبس زن

 • حق شرط در معاهدات

 • حق عینی (حقوق خصوصی)

 • حق مربوط به شخصیت (حقوق خصوصی)

 • حق‌العمل‌کاری (حقوق خصوصی)

 • حقوق اداری

 • حقوق اساسی

 • حقوق استخدامی

 • حقوق برات‌کش

 • حقوق برات‌گیر

 • حقوق تجارت

 • حقوق کار

 • حقوق و تکالیف برات‌کش

 • حقوق و تکالیف برات‌گیر

 • حکم دادگاه

 • حکم غیابی

 • حکمیت (فقه)

 • حمل و نقل (حقوق خصوصی)

 • خ

 • خسارات دادرسی

 • خسارت قراردادی

 • خودکشی (حقوق جزا)

 • خیار تدلیس (حقوق خصوصی)

 • خیار حیوان (حقوق خصوصی)

 • خیار مجلس (حقوق خصوصی)

 • خیانت به کشور

 • خیانت در امانت (حقوق جزا)

 • د

 • دادخواهی

 • دادرسی اداری

 • دادرسی غیابی

 • دادگاه (فقه)

 • دادورز

 • دامیه

 • دعوا (فقه)

 • دفاع مشروع (حقوق بین‌الملل)

 • دفاع مشروع (حقوق جزا)

 • دفتر تجارتی

 • دفتر ثبت تجارتی

 • دلالی (حقوق خصوصی)

 • دیوان محاسبات

 • ر

 • رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

 • رشد (حقوق)

 • رشد کودک

 • رشوه (حقوق جزا)

 • رهن (حقوق خصوصی)

 • ریاست جمهوری

 • س

 • سازمان اداری

 • سببیت (حقوق جزا)

 • سرقت (حقوق جزا)

 • سفته (حقوق خصوصی)

 • سفیه (حقوق خصوصی)

 • سقط‌ جنین (حقوق جزا)

 • سقوط تعهدات

 • سهام بانام

 • سهام بی‌نام

 • سیستم خاک

 • ش

 • شخص حقیقی و حقوقی

 • شخصیت حقوقی (حقوق)

 • شخصیت حقیقی (حقوق)

 • شرایط ازدواج (حقوق خصوصی)

 • شرایط شکلی صدور برات

 • شرایط ماهوی صدور برات

 • شرب خمر (حقوق جزا)

 • شرکت با مسئولیت محدود

 • شرکت تضامنی (حقوق خصوصی)

 • شرکت سهامی (حقوق خصوصی)

 • شرکت مختلط سهامی

 • شرکت مختلط غیرسهامی

 • شرکت مدنی (حقوق خصوصی)

 • شرکت نسبی (حقوق خصوصی)

 • شکایت (فقه)

 • شهادت اصل

 • شهادت حسبه

 • شهادت در اصطلاح حقوقی

 • شهادت فرع

 • شهرداری

 • ص

 • صاحب حد

 • صغیر (حقوق خصوصی)

 • صلاحیت اضافی

 • صلح (حقوق بین‌الملل)

 • صلح (حقوق خصوصی)

 • ض

 • ضمان درک (حقوق خصوصی)

 • ضمان قهری (فقه)

 • ضمانت در برات (حقوق خصوصی)

 • ظ

 • ظهرنویسی برات برای انتقال

 • ظهرنویسی برات برای وکالت

 • ع

 • عاریه (حقوق خصوصی)

 • عقد ضمان (حقوق خصوصی)

 • عملکرد مالی شرکت سهامی

 • عملیات تجاری

 • عول (حقوق خصوصی)

 • عول و تعصیب (حقوق خصوصی)

 • غ

 • غایب مفقودالاثر (حقوق خصوصی)

 • ف

 • فرمان برات

 • فرمانداری

 • ق

 • قانون (مفهوم)

 • قانون اساسی

 • قبول برات (حقوق خصوصی)

 • قرارداد کار

 • قرض (حقوق خصوصی)

 • قیم (حقوق خصوصی)

 • ک

 • کاهش سرمایه

 • کفالت (حقوق خصوصی)

 • ل

 • لوث (حقوق جزا)

 • م

 • مالکیت اعتباری

 • مالکیت خداوند

 • مالکیت خصوصی

 • مالکیت دولتی

 • مالکیت عمومی

 • مبانی اصل آزادی اراده

 • مبانی خسارت توافقی

 • مجرم (حقوق جزا)

 • مجمع عمومی عادی

 • مجمع عمومی فوق‌العاده

 • مجمع عمومی مؤسس

 • محجور (حقوق خصوصی)

 • محل برات

 • مدیر عامل

 • مرور زمان کیفری

 • مزایده و مناقصه

 • مساقات (حقوق خصوصی)

 • مسئولیت پزشکی

 • مسئولیت قرادادی

 • مسئولیت مدنی

 • مسئولیت مدنی دولت

 • مسئولیت مدنی قاضی

 • مشروعیت جهت معامله

 • معامله اضطراری (حقوق خصوصی)

 • معاونت در جرم (حقوق جزا)

 • مکتب تحققی (حقوق جزا)

 • مکتب دفاع اجتماعی نوین

 • مکتب عدالت مطلقه

 • منازعه (حقوق جزا)

 • منقله (حقوق جزا)

 • موارد احضار

 • موانع اصل آزادی قراردادها

 • مهریه (حقوق خصوصی)

 • ن

 • نامزدی (حقوق خصوصی)

 • نبش قبر (حقوق جزا)

 • نفقه (حقوق خصوصی)

 • نقل و انتقال سهام

 • نکول برات (حقوق خصوصی)

 • و

 • ودیعه (حقوق خصوصی)

 • ورشکستگی (حقوق خصوصی)

 • وقایع حقوقی

 • وکالت (حقوق خصوصی)

 • وکالت در ازدواج

 • ولایت (حقوق)

 • ه

 • هبه (حقوق خصوصی)

 • هیئت مدیره

 • جعبه ابزار