رده:اصحاب امام باقر علیه السلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابان بن تغلب

 • ابراهیم بن محمد اسلمی اصفهانی

 • ابراهیم بن نصر جعفی

 • ابن ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه

 • ابن شبرمه

 • ابن‌ابی‌برده ابراهیم بن مهزم کوفی

 • ابواسحاق ابراهیم بن عمر یمانی صنعانی

 • ابواسماعیل ابان بن ابی‌عیاش فیروز بصری تابعی

 • ابوالجارود زیاد بن منذر کوفی

 • ابوالصباح ابراهیم بن نعیم عبدی کنانی کوفی

 • ابوالعلاء خالد بن طهمان خفاف سلولی

 • ابوایوب ابراهیم بن عثمان خزاز کوفی

 • ابوبصیر

 • ابوبکر ایوب بن کیسان سختیانی

 • ابوحبیب احمد بن عائذ بجلی کوفی

 • ابوحصین زحر بن عبدالله اسدی

 • ابوحمزه ثمالی

 • ابوعبدالله بسّام بن عبدالله صیرفی کوفی

 • ابوعبدالله حجر بن زائده حضرمی

 • ابوعبدالله حسین بن احمد منقری

 • ابوعبدالله حسین بن ثور هاشمی

 • ابوعبدالله حسین بن حماد عبدی

 • ابوعبدالله حسین بن مختار قلانسی

 • ابوعبیده زیاد بن عیسی حذاء

 • ابوعلی حسین بن خالد خفّاف زندجی

 • ابومحمد اسماعیل بن جابر جعفی خثعمی

 • ابومحمد الاعور اسماعیل بن عبدالرحمان سدی اصفهانی

 • ابومحمد حذیفة بن منصور خزاعی

 • ابومنذر جارود بن منذر کندی نخّاس

 • ابوولید حسن بن رباط بجلی رباطی

 • ابوولید ذریح بن محمد محاربی

 • ابویحیی زکریا بن عبداللّه فیاض نقاض

 • ابویعقوب اسحاق بن یزید طائی کوفی

 • اسحاق بن عبدالله اشعری قمی

 • اسماعیل بن عبدالخالق اسدی جعفی انباری

 • امامزاده عبیدالله بن محمد

 • ب

 • برد اسکاف ازدی کوفی

 • بکیر بن اعین شیبانی

 • ج

 • جابر بن عبدالله انصاری

 • جابر بن یزید جعفی

 • جرّاح مدائنی

 • ح

 • حارث بن مغیره نصری (شخصیت رجالی)

 • حجاج بن ارطاة نخعی کوفی

 • حجّاج بن دینار واسطی اشجعی

 • حسان بن مهران جمّال

 • حسن بن سری کرخی کاتب

 • حسن بن علی زبیدی کوفی

 • حسین بن حمزه لیثی کوفی

 • حسین بن مصعب بجلی کوفی

 • حفص بن غیاث نخعی کوفی

 • حکم قتّات کوفی

 • حمران بن اعین شیبانی

 • حمزة بن حمران شیبانی

 • خ

 • خالد بن ابی کریمه

 • د

 • داود بن ابی‌هند

 • ز

 • زراره بن اعین

 • زیاد بن ابی‌حلال

 • س

 • سالم بن ابی حفصة عجلی

 • سدیف بن میمون مکی

 • سعد بن طریف اسکاف حنظلی

 • سعید بن یسار ضبیعی

 • سلام بن ابی‌عمره خراسانی

 • سلیم بن قیس هلالی

 • سلیمان بن خالد اقطع

 • سلیمان مولای طربال

 • سیدمحمد بن اسماعیل‌ جعفری

 • ش

 • شهاب بن عبدربه

 • ص

 • صابر مولای بسام

 • صالح بن عقبة بن قیس

 • صبّاح بن یحیی مزنی

 • ط

 • طلحة بن زید

 • ظ

 • ظریف بن ناصح

 • ع

 • عباد بن صهیب بصری

 • عبدالرحمان بن اعین شیبانی

 • عبدالغفار بن قاسم انصاری

 • عبدالله بن غالب اسدی

 • ف

 • فرقه زیدیه

 • م

 • محمد بن مسلم ثقفی کوفی

 • جعبه ابزار