رحم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه رحم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

رحم (بچه‌دان)، رحم به فتح راء وکسر حاء، محلّ تکوّن و رشد جنین در جنس ‌مؤنّث
رحم (خویشاوند نسبی)، رَحِم به فتح راء وکسر حاء، به معنای خویشاوند نسبى
رحم (شفقت)، رحم به فتح راء و سکون حاء، به معنای شفقت و مهربانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار