رحمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقابل غضب را رحمت گویند. رحمت در انسان به معنای دل نازک بودن و در خداوند به معنای روزی دادن و احسان و عفو و بخشش و غیره می‌باشد. از احکام مرتبط با عنوان یاد شده در بابهای طهارت، صلات و نکاح سخن گفته‌اند.


تفاوت معنای رحمت در انسان و خدا

[ویرایش]

رحمت در انسان به معنای دل نازک بودن است که در احسان و محبت به دیگران تجلی پیدا می‌کند و در خداوند متعال به معنای روزی دادن و احسان به بندگان و عفو و بخشش از گناهان آنان می‌باشد؛
از این رو، خداوند خود را با صفت «رحمان» و «رحیم» توصیف کرده است؛
چنان که انسان نیز به صفت «رحیم» توصیف می‌شود و خداوند پیامبر اعظم صلّی اللَّه علیه و آله را بدان ستوده است.
فضیلت رحمت در حدیثی از امام صادق علیه السّلام از لشکریان عقل شمرده شده است.

درخواست رحمت برای درگذشتگان

[ویرایش]

درخواست رحمت و آمرزش برای درگذشتگان، بویژه هنگام زیارت قبور آنان مستحب است.

یأس از رحمت خداوند

[ویرایش]

یأس از رحمت خداوند از گناهان کبیره است.
خداوند در قرآن کریم مأیوس شدن از رحمت خدا را از خصلتهای کافران برشمرده است.

درخواست رحمت هنگام شنیدن آیات رحمت

[ویرایش]

درخواست رحمت از خداوند هنگام خواندن یا شنیدن آیه در بردارنده رحمت الهی مستحب است.

نماز استسقا

[ویرایش]

در نماز استسقا انجام دادن اعمالی که موجب جلب رحمت خداوند می‌شود، مستحب است، مانند همراه بردن افراد متقی و پرهیزگار و نیز کودکان، سالمندان، رفتن به محل اقامه نماز با پای برهنه و جدا کردن کودکان از مادران؛

← طلب رحمت در قنوت نماز استسقا


چنان که طلب رحمت از خداوند در قنوت نماز یاد شده استحباب دارد.

بوسیدن فرزند

[ویرایش]

بوسیدن فرزند از روی رحمت مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، واژه «رحم»، ج۲، ص۱۵۸-۱۵۹.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، واژه «رحم»، ص۱۹۱.    
۳. فاتحه/سوره۱، آیه۳.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۱۲۸.    
۵. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۱.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۲، ص۱۲۵.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۰.    
۸. یوسف/سوره۱۵، آیه۸۷.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۱۹.    
۱۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۶، ص۶۸.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۴۲.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۴۴.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۱۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۹.    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | رحمت الهی
جعبه ابزار