راست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه راست‌ در معانی مختلفی بکار رفته از جمله دروغ و... که بنابه معنای مستعمل در آن احکام خاص خود را دارد .

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی راست
۲ - راست در فقه
۳ - احکام راست
       ۳.۱ - واجبات
              ۳.۱.۱ - وضو
              ۳.۱.۲ - غسل
              ۳.۱.۳ - میت
              ۳.۱.۴ - نماز
       ۳.۲ - مستحبات
              ۳.۲.۱ - مستراح
              ۳.۲.۲ - مسجد
              ۳.۲.۳ - ظرف وضو
              ۳.۲.۴ - آب وضو
              ۳.۲.۵ - غسل میت
              ۳.۲.۶ - انگشتر
              ۳.۲.۷ - مأموم
              ۳.۲.۸ - سلام آخر
              ۳.۲.۹ - سجده شکر
              ۳.۲.۱۰ - نافله صبح
              ۳.۲.۱۱ - اذان نوزاد
              ۳.۲.۱۲ - سنگ جمره
              ۳.۲.۱۳ - شتر قربانی
              ۳.۲.۱۴ - تراشیدن سر حاج
              ۳.۲.۱۵ - غذا خوردن
       ۳.۳ - مکروهات
              ۳.۳.۱ - استنجا
       ۳.۴ - احکام متفرقه
              ۳.۴.۱ - مباهله
              ۳.۴.۲ - نشانه حیض
              ۳.۴.۳ - حد سرقت
              ۳.۴.۴ - دیه قطع بیضه
۴ - پانویس
۵ - منبع

معنای لغوی راست

[ویرایش]

راست: مقابل چپ، کج و دروغ است.

راست در فقه

[ویرایش]

از احکام آن به معناى نخست در بابهاى طهارت، صلات، حج، نکاح، اطعمه و اشربه، حدود و دیات سخن گفته ‌اند.

احکام راست

[ویرایش]


← واجبات←← وضو


شستن دست راست پیش از دست چپ در وضو واجب است.

←← غسل


شستن طرف راست بدن پس از شستن سر و گردن و قبل از شستن سمت چپ بدن در غسل ترتیبی واجب است.

←← میت


خواباندن میت در قب ر بر پهلوی راست، به گونه‌ اى که جلو بدن او به سمت قبله باشد واجب است.

←← نماز


به قول برخى، نماز گزار ناتوان از ایستادن و نشستن باید به طرف راست خوابیده و نماز بخواند.

← مستحبات←← مستراح


خارج شدن از مستراح با پای راست مستحب است.

←← مسجد


داخل شدن به مسجد با پاى راست مستحب دارد؛

←← ظرف وضو


قرار دادن ظرف وضو در سمت راست خود استحباب دارد؛

←← آب وضو


برداشتن آب براى شستن اعضای وضو با دست راست مستحب است؛

←← غسل میت


آغاز کردن به هریک از غسلهای سه گانه میت از طرف راست سر او و نیز ایستادن غسل دهنده در طرف راست میّت مستحب است؛

←← انگشتر


به دست راست کردن انگشتر مستحب است؛

←← مأموم


ایستادن ماموم در سمت راست امام در صف نماز و نیز بنابر مشهور، ایستادن مأموم در سمت راست امام در صورتى که یک نفر باشد مستحب است؛

←← سلام آخر


اشاره کردن با گوشه چشم به طرف راست در سلام آخر نماز مستحب است.

←← سجده شکر


نهادن گونه راست بر زمین قبل از گونه چپ در سجده شکر مستحب است؛

←← نافله صبح


خوابیدن به پهلوى راست پس از گزاردن نافله صبح تا طلوع فجر استحباب دارد.

←← اذان نوزاد


گفتن اذان در گوش راست نوزاد و اقامه در گوش چپ او مستحب است.؛

←← سنگ جمره


سنگ زدن به جمره اولی‌ از سمت راست خود نسبت به کسى که رو به قبله قرار دارد سمت چپ جمره مى‌شود

←← شتر قربانی


ایجاد شکاف در طرف راست کوهان شتر قربانی در اشعار مستحب است.

←← تراشیدن سر حاج


آغاز کردن از سمت راست پیشانى هنگام تراشیدن سر در حج استحباب دارد؛

←← غذا خوردن


غذا خوردن با دست راست، و به پشت خوابیدن و نهادن پاى راست بر پاى چپ پس از غذا مستحب است.

← مکروهات←← استنجا


استنجا با دست راست مکروه است.

← احکام متفرقه←← مباهله


از آداب مباهله داخل کردن انگشتان دست راست در انگشتان خصم است.
[۲۴] کشف الغطاء، ج۳، ص۵۰۷-۵۰۸.


←← نشانه حیض


از نشانه‌ های حیض نبودن خون، هنگام اشتباه آن با خون زخم بنابر مشهور، خروج آن از طرف راست رحم است.

←← حد سرقت


در حد سرقت، چهار انگشت دست راست قطع مى‌شود.

←← دیه قطع بیضه


بنابر قول برخى، در قطع بیضه راست دو سوم دیه کامل ثابت است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۳.    
۲. جواهر الکلام، ج۳، ص۸۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۴. جواهر الکلام، ج۹، ص۲۶۴-۲۶۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۲، ص۵۹.    
۶. جواهر الکلام، ج۱۴، ص۸۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۲، ص۳۲۸.    
۸. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۱۵۴.    
۹. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۶۰.    
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۸۰.    
۱۱. حدائق الناضره، ج۱۱، ۱۶۰    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۴۶.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۰، ص۳۳۱- ۳۴۵.    
۱۴. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۵۹۹.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۱۰، ص۲۴۱.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۷، ص۳۵.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۳۳.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۷.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۴۶.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۵۴.    
۲۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۵۶.    
۲۳. جواهر الکلام، ج ۲، ص۷۰.    
۲۴. کشف الغطاء، ج۳، ص۵۰۷-۵۰۸.
۲۵. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۴۴.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۸.    
۲۷. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۷۰-۲۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۰-۳۲.    رده‌های این صفحه : احکام تخلی | فقه | وضو
جعبه ابزار