دینداری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمل به دین به معنای پای بندی عملی به آموزه‌های دینی است.


نخستین وظیفه مسلمانان

[ویرایش]

نخستین وظیفه مسلمانان ، دینداری و حفظ دین خویش است.

آفت دینداری

[ویرایش]
دینداری آفت‌ها و آسیب‌هایی دارد که سرچشمه آنها دنیاپرستی و تعلقات مادی است؛ چنان که در برخی روایات آمده است که آفت دینداری، ترس است و شکمبارگی و شهوت پرستی. دینداری به ویژه در روزگار غیبت بسیار دشوار است.

تشبیه حفظ دین در زمان غیبت

[ویرایش]

در برخی روایات آمده است که در این روزگار، حفظ دین همانند آن است که آدمی آتشی بر کف دست نگاه دارد.

آثار دینداری

[ویرایش]

دینداری، پیامدهای خجسته‌ای نیز دارد. دینداران، همواره در آرامش‌اند و با وقار و استوارند و از شخصیتی مستقل برخوردارند و اهل فروتنی و قناعت و رضایند و اندوه دنیا و کالای دنیوی نمی‌خورند. آثار دینداری در زندگی اجتماعی انسان نیز بسیار چشمگیر است. دینداران به مردم محبت می‌ورزند و اهل کینه و عداوت نیستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحار الانوار، ج۲، ص۲۵۸.    
۲. بحار الانوار، ج۶۶، ص۳۳۵     .
۳. بحار الانوار،، ج۵۲، ص۱۲۴.    
۴. بحار الانوار، ج۲۸، ص۴۷.    
۵. بحار الانوار،، ج۲، ص۵۳     .


منبع

[ویرایش]

فرهنگ شیعه، ج۱، ص۲۵۲، برگرفته از مقاله«دینداری».    جعبه ابزار