دلالت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دلالت (اصول)، ویژگی موجب انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر و دارای کاربرد در اصول فقه
دلالت (منطق)، ویژگی موجب انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار