دفاع از قرآن (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب دفاع از قرآن تالیف دکتر عبد الرحمن بدوی درباه بررسی برخی از دیدگاههای مستشرقان است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

کتاب دفاع از قرآن تالیف دکتر عبد الرحمن بدوی ترجمه دکتر سید حسین سیدی کتاب پیرامون بررسی برخی از دیدگاههای مستشرقان درباره تعدادی از موضوعات قرآنی نوشته شده است.
مؤلف که از قرآن پژوهان معاصر می‌باشد در این کتاب حدود سیزده موضوع از موضوعات قرآنی را در سیزده فصل و یک مقدمه بحث کرده است وی در مقدمه پیدایش استشراق و کتابهای تالیف شده در این زمینه را توضیح داده آنگاه اشکالات اساسی آنها را متذکر شده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]


← فصل اول


واژه « امی » در رابطه با پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم -چه معنایی دارد
[۱] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۷.
در ابتدا آیاتی که واژه «امی» در آنها به کار رفته است را ذکر نموده آنگاه درباره ریشه اصلی آن دو احتمال ذکر نموده که اصل آن یا « امت » است و یا «‌ام». در ادامه دیدگاههای خاورشناسان را در این باره ذکر می‌کند که برخی می‌گویند «امی» به معنای «بت پرست» و برخی دیگر می‌گویند به معنای «کسی است که می‌تواند بخواند ولی نمی‌تواند بنویسد» - در پایان با نقد این آراء نتیجه می‌گیرد که «امی» از «امت» مشتق شده و به معنای «جهانی» و یا «شایسته و فرستاده برای همه امتها» می‌باشد.

← فصل دوم


در این فصل درباره ادعای دروغین خاورشناسان
[۲] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۳۶.
که می‌گویند «میان قرآن و کتاب مقدس شباهت وجود دارد» سخن می‌گوید. وی ابتدا انگیزه پیدایش این ادعا را چنین بیان می‌کند که هدف از این ادعا این است که بگویند قرآن از انجیل مسیحیان یا تلمود یهودیان تاثیر پذیر بوده است آنگاه کتابهای تالیف شده در این زمینه را معرفی می‌کند سپس دیدگاههای خاورشناسان در این باره را همراه با ذکر نمونه‌هایی که ادعای شباهت و همگونی میان متن آیات و کتاب تورات و یا انجیل شده است، آنها را پاسخ داده و عدم تاثیر پذیری را اثبات می‌نماید.

← فصل سوم


در این فصل واژه « فرقان » از دیدگاه خاورشناسان مورد بحث قرار گرفته است. وی پس از ذکر چند آیه که واژه فرقان در آن به کار رفته است، برخی از خاورشناسان که در این باره تحقیقاتی انجام داده و اظهار نظر کرده‌اند را نام برده می‌گوید که همه اینها در تفسیر خودشان اتفاق نظر دارند که کلمه «فرقان» در اصل سریانی و یا یهودی بوده است آنگاه پاسخ این نظریه‌ها را می‌دهد و دیدگاه صحیح را ذکر می‌کند.
[۳] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۸۴.


← فصل چهارم


پندارهای شگفت « مرگلیوث » را بحث می‌کند وی در ابتدا خلاصه ایی از تاریخچه زندگی «مرگلیوث» را بیان کرده آنگاه نظر وی در خصوص واژه « مسلم » را که می‌گوید این واژه بر طرفداران مسیلمه کذاب دلالت می‌کند، و نیز تحریم شراب و وجوب روزه ماه رمضان (که برای تمرین و آموزش نظامی است) را ذکر نموده، پاسخ آنها را می‌دهد.
[۴] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۹۴.


← فصل پنجم


در این فصل برخی از نظریات گلدزیهر را بیان می‌کند که می‌گوید واژه‌های متعددی همچون: خدا ، روزه، قبله و... میان اسلام و یهود مشترک بوده و در حقیقت این مفاهیم از یهود گرفته شده و وارد اسلام شده است، که با بررسی آنها نتیجه می‌گیرد که این دیدگاه مردود و باطل است.
[۵] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۰۸.


← فصل ششم


در این فصل دیدگاه خاورشناسان درباره واژه « صائبان » مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
[۶] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۲۴.


← فصل هفتم


در این فصل نظریه دانشمند خاورشناس به نام « ونسینگ » در مورد واژه «رسولان» را بحث کرده است این خاورشناس می‌گوید که این واژه به معنای بشارت دهنده می‌باشد وی با بررسی پیدایش این نظریه و کاربرد آن در کتاب تورات این نظریه را پاسخ می‌دهد.
[۷] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۳۷.


← فصل هشتم


در این فصل دیدگاه برخی که می‌گویند تعدادی از مفاهیم قرآنی همچون: مفهوم فضیلت ، ذو القرنین ، نور ، ریشه یونانی دارد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
[۸] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۴۵.


← فصل نهم


در این فصل بحث می‌کند که آیا اصل «بسم الله» از کتاب مقدس است که در این رابطه نظریه خاورشناس معروف « نولدکه » را ذکر نموده که می‌گوید اصل بسم الله برگرفته از کتاب مقدس می‌باشد آنگاه پاسخ آن را می‌دهد.
[۹] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۵۸.


← فصل دهم


در این فصل دیدگاههای خاورشناس درباره ترتیب نزولی سوره‌های قرآن بحث شده است.
[۱۰] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۶۰.


← فصل یازدهم


در این فصل دیدگاه‌ها درباره برخی از واژه‌های غیر عربی موجود در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه ابتدا دیدگاه دانشمندان و مفسران اسلامی را در این زمینه ذکر کرده آنگاه دیدگاههای برخی از خاورشناسان درباره برخی از لغات غیر عربی قرآن بیان شده است که می‌گویند این واژه‌ها در اصل عبرانی و یا سریانی هستند و از تورات و یا انجیل وارد قرآن شده‌اند.
[۱۱] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۹۲.


← فصل دوازدهم


در این فصل نظرات خاورشناسان درباره جمله «یا اخت هارون» مورد بررسی قرار گرفته است وی پس از ذکر دیدگاه یکی از خاورشناسان به نام «رلاند» در این باره، و بررسی این نظریه، در ادامه دیدگاه خود را بیان کرده نتیجه می‌گیرد که جمله «یا اخت هارون» یعنی «ای کسی که از نسل هارون هستی» می‌باشد.
[۱۲] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۲۲۸.


← فصل سیزدهم


این فصل اختصاص دارد به بررسی معنای واژه و لفظ « هامان » که مراد از این شخص چه کسی می‌باشد که در این زمینه نظریه خاورشناس معروف « نولدکه » را در این باره ذکر نموده آنگاه به نقد و بررسی آن پرداخته است.
[۱۳] دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۲۷۲.


ویژگیها

[ویرایش]

۱- استفاده از منابع اولیه و اصلی مربوط به خاورشناسان.
۲- بررسی دیدگاههای مختلف مستشرقان درباره موضوعات مورد بحث و نقد آنها.
۳- در ابتدای هر بحث آیات مربوطه آورده شده است.
و توضیحات اجمالی در خصوص موضوع ارائه شده است.
۴- بیان تاریخچه ایی از سیر تطور و پیدایش استشراق و معرفی برخی از صاحب نظران آنها.

اشکالات

[ویرایش]

۱- بین موضوعات مورد بحث هیچ رابطه ایی وجود ندارد و مؤلف علت انتخاب را نیز بیان نکرده است .
۲- برخی از موضوعات به صورت گسترده مورد بحث قرار گرفته و برخی خیلی خلاصه مثلا فصل پنجم در ۵ صفحه ولی فصل دوم در ۳۵ صفحه بیان شده است
ویژگیهای نسخه تحقیق شده:
۱- بیان تاریخچه مختصری از سیر تطور و شکل گیری بحث استشراق و مستشرقین در مقدمه کتاب.
۲- در پایان هر بحثی عنوان «یادداشت‌ها» وجود دارد که در آن توضیحاتی پیرامون مورد بحث، ارائه شده است که می‌تواند تکمیل کننده موضوع بحث باشد ضمن آنکه دیدگاه مفسران شیعه همراه با برخی از روایات ائمه معصومین -علیه‌السّلام -ذکر شده است.
۳- توضیح برخی از واژه‌های موجود در متن، مانند آنچه که در صفحه ۱۱۷ درباره توضیح واژه «استصحاب» آورده است

نسخه شناسی

[ویرایش]

کتاب یک جلد، متن آن فارسی، دارای ۲۹۲ صفحه می‌باشد که مشخصات آن به قرار زیر می‌باشد: ۱- نوع کاغذ: معمولی ۲- جلد: شومیز ۳- نوبت چاپ: اول ۴- تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۳ هجری شمسی ۵- ناشر: انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر) ۶- تیراژ: ۲۲۰۰ ۷- دارای فهرست: الف: موضوعات کتاب ب: اعلام ۸- مؤلف: دکتر عبد الرحمن بدوی ۹- مترجم: دکتر سید حسین سیدی ۱۰- کتاب: دفاع از قرآن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۷.
۲. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۳۶.
۳. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۸۴.
۴. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۹۴.
۵. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۰۸.
۶. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۲۴.
۷. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۳۷.
۸. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۴۵.
۹. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۵۸.
۱۰. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۶۰.
۱۱. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۱۹۲.
۱۲. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۲۲۸.
۱۳. دفاع از قرآن ، عبد الرحمن بدوی، ص۲۷۲.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکاة الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب علوم قرآن
جعبه ابزار