درنده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرنده به حیوان گوشتخوار اطلاق می شود خواه پرنده باشد یا غیر پرنده


معنای اصطلاحی درنده

[ویرایش]

درنده یعنی حیوان گوشتخوار.
عنوان درنده به حیوان داراى چنگال یا دندان نیش که طعمه خود را تکه تکه مى‏کند و درهم مى‏شکند، اطلاق مى‏گردد؛ خواه از تیره پرندگان باشد، مانند عقاب و باز یا از غیر آنها، مانند شیر، پلنگ و گرگ.

موارد کاربرد درنده در فقه

[ویرایش]

از این عنوان در بابهاى طهارت، صلات، حج، تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

احکام درندگان

[ویرایش]


← درندگان، حرام گوشت‏ اند


درندگان، حرام گوشت‏اند،


← درندگان جز سگ و خوک پاک اند و تذکیه پذیر


لیکن جز سگ و خوک، پاک

و بنابر مشهور تذکیه پذیرند ؛ بنابر این، با تذکیه، استفاده از پوست، مو و مانند آن براى تهیه لباس یا چیزى دیگر، جایز است؛
[۷] الاحکام الواضحة (فاضل)،ص ۴۱۲

هرچند در اینکه جواز استفاده از پوست آنها مشروط به دباغی است یا نه، اختلاف است.

← لباس نماز گزار نباید از پوست و موى حرام گوشتان تهیه شده باشد


از شرایط لباس نمازگزار آن است که از پوست و موى حرام گوشتان تهیه نشده باشد و نماز با لباس تهیه شده از آن باطل است.

← حکم خرید و فروش درندگان


در اینکه خرید و فروش درندگان مطلقا باطل است یا مطلقا صحیح است و یا تنها خرید و فروش درندگانى که نفعى از آنها برده نمى‏شود، مانند شیر و گرگ باطل است، اختلاف مى‏باشد. بنابر قول سوم، تنها معامله درندگانِ داراى نفع، مانند باز شکاری صحیح است.

← جواز خرید و فروش سگ شکارى ،سگ گله و سگ خانه


البته در صحّت خرید و فروش سگ شکاری اختلافى نیست؛ چنان که بنابر قول مشهور، خرید و فروش سگ گله، مزرعه و خانه نیز صحیح است.
نگهداری درندگان خطرناک و موذی حرام است.

← وجوب دفن میت به نحویکه درندگان آسیب نرسانند


سایر احکام: واجب است میت به گونه‏اى دفن گردد که درندگان نتوانند جسد را از خاک بیرون آورند.

← یکی از موارد جواز نبش قبر


چنان که از موارد جواز نبش قبر جهت انتقال جسد، بیم از بیرون آوردن جسد توسط درندگان است.

← حرمت کشتن جانوران وحشی در احرام مگر در موارد حمله آنها و حکم کفاره بر محرم


از محرّمات احرام کشتن جانواران وحشی است؛ لیکن کشتن‏ درندگان در صورت حمله آنها یا بیم بر خود یا دیگرى، بر محرم جایز است. در غیر این صورت، در جواز کشتن آنها اختلاف است.
[۱۷] مهذّب الاحکام ج۱۳،ص ۲۲۴- ۲۲۵

در هر صورت، کشتن آنها موجب ثبوت کفّاره نیست، جز شیر بى آزار که بنابر قول گروهى، در کشتن آن کفاره ثابت است و کفاره آن قربانی کردن یک گوسفند نر است. در وجه ثبوت کفاره که به جهت احرام است یا حَرم اختلاف است. بنابر قول اوّل، کفاره بر عهده محرم ثابت است، هرچند شیر را در خارج حرم کشته باشد، و بنابر قول دوم، احرام خصوصیتى ندارد، کشتن شیر در حرم موجب ثبوت کفاره است؛ کشنده محرم باشد یا غیر محرم.
[۱۹] ایضاح الفوائد ج۱،ص ۳۲۹
[۲۰] الدروس الشرعیة ج۱،ص ۳۵۹
[۲۱] ذخیرة المعاد،ص ۶۱۰


← حکم حیوان وحشى‏اى که توسط سگ شکارىِ آموزش دیده، صید شده


حیوان وحشی‌ اى که توسط سگ شکاریِ آموزش دیده، صید شده و قبل از تذکیه مرده، حلال است؛

← حکم شکار سایر درندگان شکارى آموزش دیده


لیکن شکار سایر درندگان شکاری آموزش دیده، بنابر مشهور حلال نیست.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۳۶،ص ۱۹۹.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶،ص۲۹۲    
۳. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۲۹۴    .
۴. جواهر الکلام ج۱،ص ۳۶۸- ۳۶۹    .
۵. جواهر الکلام ج۱،ص ۳۷۱    
۶. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۱۹۹    .
۷. الاحکام الواضحة (فاضل)،ص ۴۱۲
۸. جواهر الکلام ج۸،ص ۷۳    .
۹. جواهر الکلام ج۸،ص۶۴- ۶۵    .
۱۰. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۳۹    .
۱۱. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۱۳۶- ۱۳۸    .
۱۲. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۴۰    .
۱۳. جواهر الکلام ج ۴،ص ۲۹۰    .
۱۴. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۳۷    .
۱۵. مستند الشیعة ج۱۱،ص ۳۴۴- ۳۴۹     .
۱۶. جواهر الکلام ج۲۰،ص ۱۷۶- ۱۷۷    
۱۷. مهذّب الاحکام ج۱۳،ص ۲۲۴- ۲۲۵
۱۸. کتاب السرائر ج۱،ص ۵۶۸    .
۱۹. ایضاح الفوائد ج۱،ص ۳۲۹
۲۰. الدروس الشرعیة ج۱،ص ۳۵۹
۲۱. ذخیرة المعاد،ص ۶۱۰
۲۲. جواهر الکلام ج۲۰،ص ۱۷۴    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۰،ص ۱۷۶- ۱۷۷    
۲۴. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۸- ۱۰    .


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۶۰۰    


جعبه ابزار