خوانساری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوانساری ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آقاجمال‌الدین محمد خوانساری، معروف به «جمال المحققین» محدث، اصولی، حکیم، متکلم، از فقهای امامیه و از دانشمندان پر آوازه ایران
آقا حسین خوانساری، معروف به محقق خوانساری (۱۰۱۶-۱۰۹۹ق/۱۶۰۷-۱۶۸۸م)، دانشمند، فقیه و حکیم بزرگ شیعی ایرانی در دوره صفوی
سید احمد خوانساری، یکی از پرچمداران فقه و فقاهت و یکی ازمراجع عظام و عالیقدر و فقهای نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری
سید محمدتقی خوانساری، از علمای بزرگ در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدابوتراب موسوی خوانساری، سیدابوتراب موسوی خوانساری متوفای ۱۳۴۶ هـ. ق، مشهور به ستاره خوانسار
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری چهارسوقی، معروف به صاحب روضات، از علمای بزرگ شیعه
سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری و سرسلسله خاندان معروف روضاتی
محمد امامی خوانساری، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
ابواسحاق ابراهیم خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دهم هجری و از شاگردان محقّق کرکی
پرویز خوانساری، از رجال سیاسی و نظامی دوره پهلوی
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، میرزا محمّدباقر موسوی خوانساری، عالم فاضل جلیل، در اصفهان
محمدباقر بن محمدقاسم خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری اصفهان
ابوالفضل بن احمد خوانساری اصفهانی، از علما و فقهای قرن چهارده هجری در اصفهان
جمال‌الدین بن جلال‌الدین خوانساری اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان
میرزامنظور احمد بن محمدرضا خوانساری اصفهانی، از علما و وعاظ اصفهان در قرن چهارده هجری
احمد بن محمدحسین خوانساری اصفهانی، از علمای اهل منبر اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدحسن بن زین‌العابدین موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل مجتهد در اصفهان
حسن بن محمود صدر خوانساری اصفهانی، نویسنده و سیاستمدار معاصر در اصفهان
سیدحسن بن سیدمسیح موسوی خوانساری چهارسوقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه جلیل، از رؤسای علمای اصفهان
سیداحمد‌ بن سیدمحمد هاشمی خوانساری اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
محمدحسن زلالی خوانساری اصفهانی، از مشاهیر شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن آقاجمال‌الدین محمد خوانساری اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اصفهان در اواخر دوره صفویه
آقاحقی خوانساری اصفهانی، از شعراء، عرفا و فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
محمداسماعیل بن احمد خوانساری اصفهانی، از خوشنویسان اصفهان در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
اسماعیل بن محمود ادیب خوانساری اصفهانی، از هنرمندان و موسیقی‌دانان معاصر اصفهان
محمدربیع بن محمد خوانساری اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار