خرما (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خرما ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد‌:

خرما (میوه)، میوه درخت نخل و دارای کاربرد در فقه اسلامی
خرماء، به فتح خاء، بینی یا گوش سوراخ یا شکافته شده و دارای کاربرد در فقه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار