خدایان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خدایان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خدایان ایران باستان، الهه‌ها و یا به تعبیر ما فرشته‌های مورد اعتقاد ایرانیان باستان
خدایان یونان باستان، خدایان تصور شده به صورت انسان و دارای گونه‌های مختلف مثل خدایان آسمانی و زمینی و ...


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار