خبر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خبر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خبر (علوم حدیث)، خبر به معنای گزارش از واقعه‌ها و حادثه‌ها و در برخی موارد مترادف حدیث
خبر (فقه و اصول)، به کار رفته در دو معنای مقابل انشاء و حدیث و دارای کاربردها مختلف در ابواب فقهی و بحث‌های اصول فقه
خبر (علم نحو)، از اصطلاحات علم نحو و در کنار مبتدا، یکی از دو رکن اساسی جمله اسمیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار